โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง
tissue47
หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเราทราบกันดีว่าเทคนิคทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น เราสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถนำเทคนิคไปใช้ในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้พันธุ์ใหม่หรือผลิตพืชปราศจากโรค  นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์พืชต่างๆ ได้ในเนื้อที่จำกัดปลอดจากโรคและแมลง รวมทั้งเป็นวิชาการขั้นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรมของพืชในอนาคต จากประโยชน์ดังกล่าว เราสามารถนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง

สำหรับการอบรมครั้งนี้จะเน้นเฉพาะเทคนิคที่ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดที่น่าสนใจและมีแนวโน้มว่าสามารถผลิตได้มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว เฟิร์น บอนสี วาสนา กุหลาบ เป็นต้น เนื่องจากพืชแต่ละชนิดจะมีเทคนิคการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปบ้าง  การอบรมจะเน้นเฉพาะเทคนิคในแต่ละพื้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ก็สามารถดัดแปลงเทคนิคเฉพาะนี้ไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชชนิดอื่นๆ ได้
วันที่อบรม วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 (3 วัน)
จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 034-351399 ต่อ 485/440 มือถือ 083-315-5018
โทรสาร 034-351392
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ค่าฝึกอบรม 3,800 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง แต่ไม่รวมค่าที่พัก)
ดาวน์โหลด 13 18 รายละเอียดโครงการ
13 18 ใบสมัคร
13 18 แผนที่/การเดินทาง
13 18 ที่พักของ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (โปรดสำรองที่พักด้วยตัวของท่านเอง)