โครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง
gap gmp haccp3
หลักการและเหตุผล การทำการเกษตรสมัยใหม่ ผู้ปลูกพืชต้องเรียนรู้เทคนิคในการปลูก และดูแลรักษาพืชชนิดต่างๆ แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรหรือเกษตรกรควรมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP (มกษ. 9001-2556) ซึ่งเป็นระบบการผลิตพืชแบบปลอดภัย มีความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและทิ้งระยะการเก็บเกี่ยวเหมาะสม ตรงตามที่ฉลากกำหนด มีการจดบันทึกการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการผลิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรอง GAP  นอกจากนี้การรวมกลุ่มเกษตรกรก็มีความสำคัญในการสร้างอำนาจการต่อรอง ฉะนั้นหากมีความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่ม มีระบบควบคุมภายใน และเป็นการต่อยอดเพื่อรองรับในการทำธุรกิจส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ก็จะช่วยให้การผลิตสินค้าเกษตรเป็นระบบมากขึ้น
วันที่อบรม วันที่ 14-16 ตุลาคม 2560 (3 วัน)
จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 034-351-399  มือถือ 083-3155018
โทรสาร 034-351-392
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ค่าฝึกอบรม 3,500 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง แต่ไม่รวมค่าที่พัก)
ดาวน์โหลด 13 18 รายละเอียดโครงการ
13 18 ใบสมัคร
13 18 แผนที่
13 18 ที่พักของ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (โปรดสำรองที่พักด้วยตัวของท่านเอง)