ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร
  มณฑา  วงศ์มณีโรจน์  
  นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์
Ms. Monthar Wongmaneeroj
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
rdimow@ku.ac.th