ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
clgc newsletter วารสารข่าว
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
CLGC Newsletter
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 และ 2 (มกราคม - ธันวาคม 2557) pdf3 [8.91 MB] (ฉบับสุดท้าย)
bt01 โรคใบไหม้หลังการเก็บเกี่ยวของกะเพรา
bt01 ราที่ตรวจพบบนผลลองกองที่หลุดร่วงจากพวงหลังการเก็บเกี่ยว: ตัวอย่างจากจันทบุรี
bt01 การสร้างสายพันธุ์แท้ของพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดระหว่าง CA758 กับ BC2F3758x80C5(1) โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
bt01 การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกลูกผสมกลับข้ามชนิด (C. annuum x C. baccatum) ที่มีความต้านทานโรคแอนแทรคโนส
bt01 Endophytic Colonization by a Stem-End Rot Fungus, Lasiodiplodia theobromae in Mango
bt01 ถั่วฝักยาวไร้ค้าง... พันธุ์ผักที่น่าสนใจ
bt01 รอยเท้าน้ำ (water footprint)
bt01 จาก... มากประโยชน์ใช้สอย
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556) pdf3 [6.29 MB]
bt01 การสังเคราะห์ไตรเอริลมีเทนด้วยปฏิกิริยาฟรีเดล-คราฟท์อัลคิลเลชันระหว่างเอรีนกับอัลดีไฮด์โดยใช้ไอโอดีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
bt01 องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชสู่อาหารปลอดภัย
bt01 ฮอร์โมนเอสโตรเจนในแหล่งน้ำ: ผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์
bt01 ตาล พรรณพืชในประวัติศาสตร์ไทย
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556) pdf3 [5.56 MB]
bt01 ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและสารเคมี
bt01 การแพร่ผ่านเยื่อเซลโลเฟนของยากลุ่มเตตราซัยคลิน
bt01 การผลิตมะม่วงนอกฤดู
bt01 เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล ทางออกของปัญหาขยะมูลฝอย
bt01 Allelopathy ทางเลือกของเกษตรยั่งยืน ?
bt01 ฟีนอลิคจากพืช...มนุษย์ได้อะไร
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555) pdf3 [4.46 MB]
bt01 ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
bt01 ความสำคัญของการประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชกับระบบผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย
bt01 แก๊สโครมาโทกราฟีเพื่อการวิเคราะห์กรดไขมันในน้ำมันพืช
bt01 ข้อเท็จจริงของสาหร่ายไฟและสถานภาพในปัจจุบัน
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555) pdf3 [4.62 MB]
bt01 การผลิตต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 x CA2106)
bt01 การผลิตต้นกล้าเร่วหอมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
bt01 ผลของ soil mate ต่อการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก
bt01 ประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากน้ำสกัดมูลสุกรในการเพิ่มผลผลิตพืช
bt01 กระบวนการรมยา (fumigation) ในปัจจุบัน
bt01 Shale Gas พลังงานความหวังใหม่หรือภัยร้ายของสิ่งแวดล้อม
bt01 พืชพื้นบ้าน...ฟักข้าว
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2554) pdf3 [5.65 MB]
bt01 การจำแนกเซลล์ไลน์ของแมลงด้วยเทคนิคพีซีอาร์
bt01 อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Atomic Absorption Spectrophotometer)
bt01 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำ
bt01 มะพร้าว พืชสารพัดประโยชน์
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2554) pdf3 [2.92 MB]
bt01 การเก็บรักษาตาข้างหน่อไม้ฝรั่งแบบเย็นยิ่งยวดโดยวิธี encapsulation dehydration
bt01 การงอกคาต้นของเมล็ดข้าวโพด (Vivipary in Maize)
bt01 การพัฒนาของดอกและเมล็ด
bt01 Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography
bt01 ผู้ก่อการอาหารเป็นพิษ
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2553) pdf3 [3.13 MB]
bt01 ผลของกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักต่อคุณภาพของปุ๋ยหมัก
bt01 เทคนิคการผลิตมะนาวในห่วงซีเมนต์
bt01 โรคเหงาหลับกับพืชสมุนไพรไทย
bt01 รู้จักล้างผัก ขจัดสารพิษตกค้าง
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2553) pdf3 [1.99 MB]
bt01 อิทธิพล ของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสำปะหลังต่อปริมาณจุลินทรีย์ใน ระบบทางเดินอาหารสุกรระยะรุ่นและสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุ่น-ขุน
bt01 กระเป๋าแสนสวย
bt01 กระเช้าสีดา พืชสำคัญของหนอนผีเสื้ออนุรักษ์
bt01 “ซีลีเนียม” สำคัญอย่างไร
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2552) pdf3 [2.54 MB]
bt01 พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด
bt01 ความหลากหลายของพืชกับระบบการเกษตร
bt01 สารก่อกวนระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors)
bt01 จากเมล็ดสู่ต้นกล้า ความบากบั่นที่ถูกมองข้าม
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2552) pdf3 [1.73 MB]
bt01 การเพาะเลี้ยงปลายยอดอ้อยปลอดโรคและการศึกษาต้นทุนการผลิตในห้องปฏิบัติการ
bt01 เรื่องใกล้ตัว: เทคโนโลยีชีวภาพ
bt01 ระบบเกษตรกับการปฏิบัติบนความเข้าใจเพื่อร่วมลดสภาวะโลกร้อน
bt01 Phytate กับสุขภาพ
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2551) pdf3 [2.38 MB]
bt01 การปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชของวัสดุปลูก
bt01 โรคเมล็ดพันธุ์ สำคัญมาก
bt01 ภัยเงียบจากสารหนู (Arsenic)
bt01 พืชสกุลหนอนตายหยาก (Stemona Lour.) บางชนิดในประเทศไทย
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2551) pdf3 [1.58 MB]
bt01 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก
bt01 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบลำแสงส่องทะลุผ่าน
bt01 ผลของการปลดปล่อยไนโตรเจนจากมูลโคขุนและมูลโคเลี้ยงปล่อยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง
bt01 การแสดงออกของยีนตัวขนส่งกรดอะมิโนระบบต่างๆ ที่ระยะการให้น้ำนมสูงในเนื้อเยื่อเต้านมสุกร
bt01 การออกแบบและทดสอบ "เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย"
bt01 มาตรฐานผัก-ผลไม้ปลอดภัยของไทย กับความน่าเชื่อถือ
bt01 ในน้ำมี "รา"... ราก็ว่ายน้ำได้
bt01 ความหลากหลายของพืชสกุลหนอนตายหยาก (Stemona) ในประเทศไทย และปัญหาในการวิจัย
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2550) pdf3 [1.27 MB]
bt01 การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศเชิงพาณิชย์
bt01 การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำรากหนอนตายหยาก (Stemona colinsae Craib.) ในสภาพปลอดเชื้อและการนำต้นออกปลูก
bt01 การขยายพันธุ์หนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) โดยการใช้เหง้าและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
bt01 ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในผักใบเขียวต่อปริมาณโพแทสเซียมในการบริโภค
bt01 ความจริงของผลมะม่วง
bt01 ผลไม้เน่า : เหตุแห่งอนิจจัง
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2550) pdf3 [1.48 MB]
bt01 เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ
bt01 ความหลากหลายของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด
bt01 "ตำลึง" พืชที่น่าสนใจ
bt01 การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย (Health Risk Assessment)
bt01 แก้วเจ้าจอม ไม้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2549) pdf3 [1.04 MB]
bt01 สมุนไพรไฮเทค: ทางเลือกใหม่ในการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์
bt01 ปริมาณสารสำคัญ "แลคโตนรวม" ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากแหล่งปลูกต่างๆ
bt01 ภัยของไนเตรทในผัก
bt01 ไนเตรทในน้ำดื่ม... ภัยที่ไม่ควรมองข้าม
bt01 มาตรฐาน EUREPGAP โอกาสและข้อจำกัดในการนำมาใช้ปฏิบัติในประเทศไทย (ตอนที่ 2)
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2549) pdf3 [1.39 MB]
bt01 พลังงานทางเลือก (Alternative Energy)
bt01 ผลของอุณหภูมิต่ำและการใช้สารดูดซับเอทิลีนต่อคุณภาพหลังเก็บรักษาของผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์
bt01 "อ้อยพลังงาน" อ้อยพันธุ์ใหม่ที่น่าจับตามอง
bt01 ทะเลวิกฤต
bt01 ความเข้าใจและสถานการณ์การใช้มาตรฐาน EUREPGAP ในประเทศไทย (ตอนที่ 1)
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2548) pdf3 [1.10 MB]
bt01 การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารฉายรังสี
bt01 การพัฒนาวิธีการผลิตต้นกล้าอ้อยปลอดโรคใบขาวโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ
bt01 ไส้เดือนฝอยศัตรูร้ายของฝรั่ง
bt01 หันมามองดู… วัสดุสังเคราะห์... อีกสักครั้ง
bt01 หนอนตายหยาก : พืชที่เรียกชื่อเหมือนกันแต่เป็นพืชต่างชนิดกัน
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2548) pdf3 [1.10 MB]
bt01 สารพิษจากธรรมชาติ: อันตรายและมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในอาหาร
bt01 วิธีการคัดเลือกเพื่อการปรับปรุงผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วเหลือง
bt01 มารู้จักปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพกันเถอะ
bt01 อภิมหาโครงการ… เขื่อน… เพื่อปวงชน ?
bt01 หว้าพันธุ์ดี... เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงเกษตรอุตสาหกรรมนิเวศ
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2547) pdf3 [1.34 MB]
bt01 การประเมินความปลอดภัยของอาหารจากพืชจีเอ็มโอ
bt01 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นหนอนตายหยาก และการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์
bt01 บทคัดย่องานวิจัย
  bt02 ผลของการห่อผลต่อคุณภาพการบ่มของมะม่วงน้ำดอกไม้
  bt02 ผลของการควบคุมบรรยากาศในการเก็บรักษาผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ที่อุณหภูมิต่ำ
  bt02 Effect of modified atmosphere storage on the shelf life of banana 'Sucrier'
  bt02 A Pathogenicity of Anthracnose Fungus, Colletotrichum spp. on various Thai Chilli Varieties
  bt02 ผลการศึกษาสารชุบผลมะม่วงบางชนิดต่อการควบคุมโรคเน่าภายหลังการเก็บเกี่ยวในมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์
  bt02 การใช้สารสกัดจากชะพลูเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในหน่อไม้ฝรั่ง
  bt02 การยับยั้งเอนไซม์อเซทติลโคลีนเอสเทอเรสจากสารป้องกันกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมทในน้ำคั้นผักและผลไม้
  bt02 คุณภาพน้ำหมักชีวภาพ และองค์ประกอบ
bt01 ความสัมพันธ์ของความชื้นและปริมาณอินทรียวัตถุในดินทรายจากการใช้วัสดุคลุมดินและปุ๋ยพืชสดเพื่อปลูกแตงโม
bt01 น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันชีวภาพ
bt01 มาตรฐานผักผลไม้และอาหารที่ตลาดต้องการ
space30-30
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
pin  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2547) pdf3 [953 KB]
bt01 การตรวจสอบจีเอ็มโอในอาหาร
bt01 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก
bt01 การประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยค่าการนำไฟฟ้าแบบรวม
bt01 สมบัติทางกายภาพของดินที่มีผลต่อการเกษตร
bt01 วัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
bt01 พริก : พืชน่าพิศวง