ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
โปสเตอร์งานวิจัย
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560
นิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560
 1. ศักยภาพของกระเจี๊ยบแดงหลากหลายสายพันธุ์
 2. การใช้ประโยชน์ผลวิเคราะห์ดินเพื่อการเพาะปลูก
 3. มารู้จัก “กุยช่าย” กันเถอะ
 4. วัสดุปลูกคุณภาพ ประโยชน์เยอะ
 5. การสืบค้นข้อมูลไม้หอมโดยใช้คิวอาร์โค๊ต
 6. อะโวคาโด ผลไม้เพื่อสุขภาพ
 7. การปลูกและแปรรูปกล้วย
 8. ระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือน “น้ำใส บ้านสวย ด้วยระบบบึง (เรา) ประดิษฐ์”
 9. การบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและชุดวิเคราะห์น้ำภาคสนาม
 10. กากน้ำหมักชีวภาพเพื่อการผลิตพืช
 11. การผลิตพริกดับเบิลแฮพลอยด์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์พืช
 12. โคลงเคลง...พืชสมุนไพรที่มีคุณค่า
 13. การศึกษาวัสดุอินทรีย์จากมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผักอินทรีย์
 14. เทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนเพื่อการค้า
 15. การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผักไว้ปลูกเองในครัวเรือน
 16. ความรู้รอบเซลล์จุลินทรีย์
 17. จุลินทรีย์ : ตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย
 18. จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
 19. โรคโคนเน่า เรื่องไม่กล้วยของกล้วย

งานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองงานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองงานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นิทรรศการในงานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
 1. การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก
 2. ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและสารเคมี
 3. พันธุ์ถั่วฝักยาวของหน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
 4. องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านรสเปรี้ยว
 5. องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography
 6. การใช้ประโยชน์จากน้ำมันเมล็ดผลไม้
 7. เทคนิคการตรวจสอบสภาพปลอดดีเอ็นเอของยีสต์บนผิวใบพืช
 8. ความหลากหลายของยีสต์ที่แยกได้จากดอกไม้หอมและกิจกรรมของเอนไซม์อินเวอร์เทส
 9. การขยายพันธุ์มันพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน
 10. ผลของสารละลายอาหารเสริมพืชต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว
 11. MANGO LEAF ASSAY, an Effective Technique for Plant Pathological Research
 12. ผลของ WO ต่อประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และผลผลิตของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1
 13. ผลของ GN ต่อลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1
 14. โครงการการศึกษาวัสดุอินทรีย์จากมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผักอินทรีย์
 15. Photonic crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacus
 16. โครงการการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม
 17. พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด
 18. การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง
 19. ราที่แอบแฝงบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
 20. การบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/น้ำเสีย
 21. งานบริการทางเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 22. การวิเคราะห์กรดไขมันในน้ำมันพืชด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
 23. การให้บริการการสกัดสารสำคัญและน้ำมันหอมระเหยจากพืชและสมุนไพร
 24. การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
 25. การบริการกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่องานวิจัย
 26. การถ่ายทอดเทคโนโลยีหน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
 27. วัสดุปลูกคุณภาพสูง ทำง่ายๆ มีประโยชน์เยอะ
 28. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
 29. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
 30. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 31. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
 32. โครงการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพการเกษตร "แม่บ้านปลอดสารพิษและพลังงานทดแทน"
 33. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่านและน้ำส้มควันไม้
 34. ชุดทดสอบวัดปริมาณออกซิเจนละบายน้ำภาคสนาม (DO Test kit)
 35. เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก
 36. น้ำหมักสูตรเข้มข้นเพื่อใช้ในการเกษตร
 37. เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย น้ำมันหอมระเหย ผ้าเย็น Fresh-D สบู่ธรรมชาติ
 38. ชาสมุนไพร

งานครบรอบ 30 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองงานครบรอบ 30 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองงานครบรอบ 30 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นิทรรศการผลงานวิจัยที่ภาคภูมิใจในงานครบรอบ 30 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
 1. คุณค่าทางโภชนาการในน้ำคั้นใบข้าวไทยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการชักน้ำรากหนอนตายหยาก
 3. ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในผักใบเขียวต่อปริมาณโพแทสเซียมในการบริโภค
 4. การผลิตอ้อยปลอดโรค
 5. Photonic crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Eupolea mulciber and Troides aeacus
 6. ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์ CLGC 30
 7. การชักนำต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาลูกผสมด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงรังไข่
 8. การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงโดยไม่กลับกอง
 9. ผลงานที่รับได้รับรางวัลจากการประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2541
 10. เมล็ดพันธุ์แตงกวากับการพักตัว (Cucumber seed Dormancy)
 11. การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย
 12. ข้าวเคลือบสมุนไพร
 13. ภาพผลงานวิจัยบนปกหนังสือ

งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553
นิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553
 1. พระราชดำริและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องน้ำ
 2. น้ำเพื่อชีวิต
 3. การใช้พืชบำบัดน้ำเสีย
 4. ระบบบึงประดิษฐ์
 5. น้ำในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
 6. น้ำกับชีวิตเชื้อโรค (พืช)
 7. แมลงน้ำ : ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำทางชีวภาพ
 8. ผลของกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักต่อคุณภาพของปุ๋ยหมัก
 9. การวิเคราะห์สมบัติพื้นฐานของดิน
 10. การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในอาหารเหลวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
 11. งานบริการตัดตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชโดยวิธี Paraffin Section
 12. การจัดการเมล็ดพันธุ์และตรวจสอบคุณภาพ : ฟักข้าว

งานครบรอบ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสนงานครบรอบ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสนงานครบรอบ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
นิทรรศการในงานครบรอบ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
 1. การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยและสารหอมจากพืช
 2. การจำแนกเซลล์ไลน์ของแมลงด้วยเทคนิคพีซีอาร์
 3. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร
 4. ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากเนระพูสีไทยและปาหมี
 5. การผลิตต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วที่ ๑ (CA500xCA2106X)
 6. ลักษณะการสะท้อนแสงของปีกผีเสื้อ
 7. ถั่วฝักยาวไร้ค้างสายพันธุ์ CLGC30
 8. ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของปุ๋ยหมัก
 9. การใช้ Bacillus megaterium 3103 ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงหลังเก็บเกี่ยว
 10. การผลิตวัสดุปลูกจากเศษขยะหมักอินทรีย์เหลือใช้ในครัวเรือน
 11. การผลิตและการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
 12. เกษตรอินทรีย์...ทำได้อย่างไร