ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
(Plant Tissue Culture Unit)

right arrow งานวิจัย: ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช และการรวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ
  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
right arrow งานบริการวิชาการ: ให้บริการด้านการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ พืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร เช่น กล้วย หน่อไม้ฝรั่ง อ้อย มะละกอ หน้าวัว กล้วยไม้ อโกลนีมา บัวดิน ฯลฯ ให้แก่โครงการวิจัยและภาคเอกชนที่สนใจ
  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
right arrow งานฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี: การฝึกอบรมเทคนิคพื้นฐานและขั้นสูงเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นประจำทุกปี
  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
บุคลากร
รงรอง หอมหวล นางรงรอง  หอมหวล  (Mrs. Rongrong Homhual)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (ศึกษา-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Plant Biotechnology) Chiba University, Japan
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: Tissue culture and biotechnology application for crop improvement such as:
  1. Tissue culture of economic plants: sugarcane, banana, jackfruit, orchid, rose, Chrysanthemum, etc. and some medicinal plants
  2. Cell suspension culture
  3. Protoplast culture
  4. Gene transfer by Agrobacterium spp.
E-mail: rdirov@ku.ac.th

มณฑา วงศ์มณีโรจน์ นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์  (Mrs. Monthar Wongmaneeroj)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เกษตรศาสตร์) วิชาเอก ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) วิชาเอก ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: 1. Tissue culture of ornamental plants, jackfruit, mango, asparagus, etc
  2. In vitro germplasm preservation of plant
E-mail: rdimow@ku.ac.th

สุลักษณ์ แจ่มจำรัส นางสาวสุลักษณ์  แจ่มจำรัส  (Ms. Surak Jamjumrus)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วท.ม. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น กล้วยไม้ หน่อไม้ฝรั่ง ขิง ยูคาลิปตัส มะละกอ และสมุนไพรไทย
E-mail: rdisrj@ku.ac.th

แสงเพียร น้อยปุก นางแสงเพียร  น้อยปุก  (Mrs. Saengpean Noeypook)
ประวัติการศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 3
ตำแหน่ง: พนักงานห้องปฏิบัติการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
การเปลี่ยนย้ายเนื้อเยื่อพืช
   

ผลงานวิชาการปัจจุบันย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2549
write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รงรอง หอมหวล, ศิริวรรณ บุรีคำ และ สุรัตน์วดี จิวะจินดา.  2551.  การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำรากหนอนตายหยาก (Stemona colinsae Craib) ในสภาพปลอดเชื้อและการนำต้นออกปลูก.  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  6(1): 65-71.
รงรอง หอมหวล, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รัตนา เอการัมย์, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, ชูศักดิ์ คุณุไทย และ สนธิชัย จันทร์เปรม.  2558.  ผลของไคโตซาน และไธไดอะซูรอนในการเพาะเลี้ยงข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อสร้างสารสำคัญทางโภชนาการ.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  46(1): 7-18.
รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, กมลศรี สระทองพรม, และ รัตนา เอการัมย์.  2556.  ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตและไคโตซานในการขยายพันธุ์อโกลนีมาโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.  44(3): 297-307.
รงรอง หอมหวล, สุภาพร กลิ่นคง, เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน, กมลศรี สระทองพรม และ รัตนา เอการัมย์.  2550.  
การเพาะเลี้ยงปลายยอดอ้อยปลอดโรคและการศึกษาต้นทุนการผลิตในห้องปฏิบัติการ.  วิทยาสารกำแพงแสน.  4(พิเศษ): 144-153.
รงรอง หอมหวล, สุภาพร กลิ่นคง, เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน, กมลศรี สระทองพรม และ รัตนา เอการัมย์.  2549.  
การพัฒนาสูตรอาหารและเทคนิคการย้ายปลูกสำหรับการผลิตต้นกล้าอ้อยปลอดโรค.  วิทยาสารกำแพงแสน.  4(พิเศษ): 637-644.
ศิริวรรณ บุรีคำ, มณฑา วงศ์มณีโรจน์ และ สุลักษณ์ แจ่มจำรัส.  2551.  การชักนำให้เกิดแคลลัสชนิดเอ็มบริโอจีนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเพิ่มปริมาณต้นหน่อไม้ฝรั่ง.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  39(พิเศษ): 420-423.
ศิริวรรณ บุรีคำ, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส และ มณฑา วงศ์มณีโรจน์.  2551.  ผลของอุณหภูมิต่อการเกิดโซมาติกเอ็มบริโอเจนเนซีส จากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรตัวผู้ของหน่อไม้ฝรั่ง.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  39(พิเศษ): 424-427.

write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ
มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รงรอง หอมหวล และ สุลักษณ์ แจ่มจำรัส.  2554.  การผลิตต้นกล้าเร่วหอมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, หน้า 235.  ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10.  18-20 พฤษภาคม 2554.  กรุงเทพฯ
รงรอง หอมหวล, เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, รัตนา เอการัมย์ และ สนธิชัย จันทร์เปรม.  2557.  
การคัดเลือกอ้อยทนต่อสภาวะขาดน้ำโดยใช้สาร mannitol ในสภาพปลอดเชื้อ, หน้า 183-184.  ใน
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11.  8-9 ธันวาคม 2557.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, รัตนา เอการัมย์, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, ชูศักดิ์ คุณุไทย, และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2555.  การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิการสร้างสาระสำคัญทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ, หน้า 146-147  ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5.  14-16 พฤษภาคม 2555.  จ. ชลบุรี.
รงรอง หอมหวล, เรวัติ เลิศฤทัยโยทิน, รัตนา เอการัมย์ และ ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล.  2553.  การคัดเลือกแคลลัสอ้อยทนแล้งโดยใช้สาร polyethylene glycol ในสภาพปลอดเชื้อ, หน้า 423-424.  ใน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7.  7-8 ธันวาคม 2553.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม.
สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, รัตนา เอการัมย์, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รงรอง หอมหวล และ สนธิชัย จันทร์เปรม.  2557.  การขยายพันธุ์สิงหโมราโดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, หน้า 446-453.  ใน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, สนธิชัย จันทร์เปรม, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, และ รัตนา เอการัมย์.  2555.  การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวหอมมะลิ 105, หน้า 309-310.  ใน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9.  6-7 ธันวาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รงรอง หอมหวล, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ และ สุรัตน์วดี จิวะจินดา.  2553.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเร่วหอม, หน้า 425-426.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7.  7-8 ธันวาคม 2553.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.

write a noteบทความทางวิชาการ
มณฑา วงศ์มณีโรจน์.  2559.  การผลิตกล้วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ.  วารสารเกษตรอภิรมย์  2(11):28-29.
มณฑา วงศ์มณีโรจน์, ศิริวรรณ บุรีคำ, รงรอง หอมหวล, รุ่งทิพย์ กาวิตา และ สุลักษณ์ แจ่มจำรัส.  2554.  การเก็บรักษาตาข้างหน่อไม้ฝรั่งในสภาพเย็นยิ่งยวดโดยวิธี encapsulation dehydration.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  25(1): 1-7.
สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์ และ สนธิชัย จันทร์เปรม.  2558.  มารู้จักสมุนไพรหายาก : สิงหโมรา.  วารสารเกษตรอภิรมย์.  1(7): 15-16.

write a noteเอกสารประกอบการฝึกอบรม
หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช.  2559.  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร “การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”.  รุ่นที่ 44.  15- 18 พฤศจิกายน 2559.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จ.นครปฐม.
อัตราค่าบริการ
ชนิดของบริการ อัตราค่าบริการ/ตัวอย่าง
- ค่าทดลองสูตรอาหารเริ่มแรกของพืชที่มาขอใช้บริการ 1,000 บาท
- เมื่อได้ต้นแล้วจะคิดค่าบริการแล้วแต่ชนิดของพืช ขึ้นอยู่กับความยากง่าย อัตราการเจริญเติบโต และจำนวนต้นพืชที่ต้องการ โดยเฉลี่ยต้นละ 8 - 20 บาท
(ยกเว้นกล้วยไม้ ราคาของต้นกล้าตั้งแต่ 2 - 8 บาท
ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่ง)