ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
(Seed Technology and Crop Improvement Unit)

right arrow งานวิจัย: หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาโดยได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีประเด็นวิจัยคลอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
  1) วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการงอกของเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่คำนึงถึงผลตกค้างในสภาพแวดล้อม
  2) การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ง่ายต่อระบบการผลิตของเกษตรกร ต้านทานโรค แมลง และสภาวะวิกฤต พัฒนาคุณภาพให้มีลักษณะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและมีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
  3) การรวบรวมอนุรักษ์และประเมินสายพันธุ์พืชทั้งลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี รวมทั้งปริมาณสารสำคัญในเมล็ดและผลผลิต
  4) การวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีการผลิตพืชผักอินทรีย์และพืชผักปลอดสารพิษ
  5) ร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
    หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
right arrow งานบริการวิชาการ: หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช  ให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทเอกชน และบุคคลภายนอกในหัวข้อ ดังนี้
  1) การคัดขนาด ทำความสะอาด และเคลือบเมล็ดพันธุ์ 
  2) การให้บริการแปลงทดลอง
  3) งานผลิตเมล็ดพันธุ์พืช อาทิ ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์ CLGC#30 ถั่วฝักยาวสีม่วงพันธุ์ชนก 1 และถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 2 เป็นต้น
    หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชหน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
  4) st60 04การแสดงนิทรรศการพันธุ์ถั่วฝักยาวที่ปรับปรุงโดยหน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช ในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์ งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ และงานเกษตรแฟร์ บางเขน อีกทั้งแสดงนิทรรศการงานวิจัยและบริการวิชาการของหน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชในงานเกษตรกำแพงแสน เป็นประจำทุกปี
  5) การเขียนบทความทางวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาว และบทความวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรทั้งในรูปแบบบทความในวารสารการเกษตร แผ่นพับ และบทความทางวิทยุ
  6) การให้สัมภาษณ์ทางวิทยุเพื่อแนะนำพันธุ์และวิธีการปลูกถั่วฝักยาวหลังทำนา
  7) การเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและค่ายวิทยาศาสตร์
    st60 05 หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
right arrow งานบริการวิเคราะห์: บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ความงอก ความบริสุทธิ์ และความชื้น รวมถึงการตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีชีวเคมี
    หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชหน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
right arrow งานฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี: ให้แก่ เกษตรกร บุคลากรภาครัฐและเอกชน นักเรียน นิสิต / นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในด้านต่างๆ ดังนี้
  1) ด้านเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชโดยจัดฝึกอบรมทั้งหลักสูตรในประเทศและหลักสูตรนานาชาติ
  2) การผลิตพืชผักตามระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์
  3) การใช้ประโยชน์จากวัสดุอินทรีย์ในการผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักคุณภาพสูง
  4) ด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน อาทิ การผลิตและใช้ประโยชน์จากถ่านและน้ำส้มควันไม้ การพัฒนาอาชีพ  การเกษตร และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในระดับชุมชน เป็นต้น
    st60 09

บุคลากร
ศิริวรรณ ทิพรักษ์ นางสาวศิริวรรณ  ทิพรักษ์  (Ms. Siriwan Tipparak)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (พืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
การผลิตและใช้ประโยชน์จากถ่านและน้ำส้มควันไม้
การประเมินพันธุ์พืชเพื่อการใช้ประโยชน์
E-mail: rdiswt@ku.ac.th

กัลยา พูลทรัพย์ นางกัลยา  พูลทรัพย์  (Mrs. Gulaya Poonsup)
ประวัติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5)
ตำแหน่ง: พนักงานห้องปฏิบัติการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การตรวจความงอก ความชื้น และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์
E-mail: rdigly@ku.ac.th
   

นิตย์ ดอนสมไพร นางนิตย์  ดอนสมไพร  (Mrs. Nid Donsomprai)
ประวัติการศึกษา: ประถมศึกษาปีที่ 4
ตำแหน่ง: พนักงานการเกษตร
   
   
   

ผลงานวิชาการปัจจุบันย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2549
write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2554.  ผลของ W Zero (WO) ที่มีต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของข้าวสุพรรณบุรี 1.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  42(2)(พิเศษ): 145-148.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2554.  ผลของ Soil Mate ต่อการเจริญเติบโต และการดูดซึมธาตุอาหารของพริก.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  42(2) (พิเศษ): 285-288.
ศิริวรรณ ทิพรักษ์ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2554.  ผลของสารละลายอาหารเสริมพืชต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105.  วิทยาศาสตร์เกษตร  42(2)(พิเศษ): 149-152.

write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และ พิทักพงศ์ ป้อมปรานี.  2556.  ผลของการบ่มผลร่วมกับการใช้กรรมวิธีการปรับสภาพเมล็ดเพื่อยกระดับการงอกของเมล็ดพันธุ์ฟักข้าว, หน้า 155-162.  ใน การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10.  22–24 พฤษภาคม 2556.  โรงแรมหรรษา เจบี, จ. สงขลา.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2556.  ผลของสารละลายธาตุอาหารพืชและไคโตซานต่อคุณภาพน้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสุพรรณบุรี 1 ที่อายุแตกต่างกัน, หน้า 2352-2359.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10.  6-7 ธันวาคม 2556.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, พิทักพงศ์ ป้อมปรานี และ ศิริวรรณ ทิพรักษ์.  2555.  ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและสารเคมี.  ใน การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9.  23 - 24 พฤษภาคม 2555.  โรงแรมเทวราช, จ. น่าน.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ และ ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล.  2555.  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าข้าวสาลีอินทรีย์ 1 เพื่อทำน้ำคั้นใบข้าว, หน้า 185-188.  ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6.  26-27 กรกฎาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2555.  วัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและการเกิดรากของต้นกล้าฟักข้าว, หน้า 305-308.  ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6.  26-27 กรกฎาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, วุฒิชัย ทองดอนแอ และ ศิริวรรณ
ทิพรักษ์.  2555.  ผลของ WO ต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และประชากรเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลของข้าวสุพรรณบุรี 1, หน้า 2295-2301.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9.  6 - 7 ธันวาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2554.  การเปรียบเทียบสายพันธุ์ลูกผสมถั่วฝักยาวไร้ค้าง, หน้า 1245-1253.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8.  
8-9 ธันวาคม 2554.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2554.  ผลของ Soil Mate ต่อการเจริญเติบโต และปริมาณธาตุอาหารของมะเขือเทศ, หน้า 1268-1274.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8.  8-9 ธันวาคม 2554.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และ ศิริวรรณ ทิพรักษ์.  2553.  การใช้วัสดุเพาะร่วมกับสารละลายธาตุอาหารสำหรับผลิตต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อทำน้ำคั้นใบข้าว, หน้า 1642-1649.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7.  7-8 ธันวาคม 2553.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และ ศิริวรรณ ทิพรักษ์.  2553.  วัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการผลิตต้นอ่อนข้าวเจ้าและข้าวสาลี เพื่อทำน้ำคั้นใบข้าว, หน้า 1650-1657.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7.  7-8 ธันวาคม 2553.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2552.  การศึกษาการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วฝักยาว, หน้า 443-449.  ใน การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1.  23-24 เมษายน 2552.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2551.  ผลของการใช้ไคโตซานต่อการเพิ่มคุณค่าทางอาหารในต้นกล้าธัญพืชไทย, หน้า 1163-1172.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5.  8-9 ธันวาคม 2551.
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, วุฒิชัย ทองดอนแอ และ อุดม แก้วสุวรรณ์.  2556.  ผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพต่างชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตของพริก, หน้า 2164-2173.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10.  6-7 ธันวาคม 2556.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, รัตนา เอการัมย์, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, ชูศักดิ์ คุณุไทย และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2555.  การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสารสำคัญทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ 105, หน้า 146-147.  ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5.  14-16 พฤษภาคม 2555.  จ. ชลบุรี.
ศิริวรรณ ทิพรักษ์, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และ กัลยา พูลทรัพย์.  2556.  ผลของน้ำแช่มูลสุกรและปุ๋ยน้ำในอุณหภูมิที่ต่างกันต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1, หน้า 138-145.  ใน การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10.  22–24 พฤษภาคม 2556.  โรงแรมหรรษา เจบี, จ. สงขลา.
อรวรรณ ชวนตระกูล, มณี ตันติรุ่งกิจ และ วุฒิชัย ทองดอนแอ.  2554.  การคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อสำหรับการทำปุ๋ยหมัก, หน้า 1517-1522.  ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8.  8-9 ธันวาคม 2554.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
Vihokto, S., L. Benjawan, R. Homhual, N. Nuisrirung and C. Kunprom.  2010.  Risk assessment and bacterial reduction in raw material preparation for cereal health product.  In The ISSAAS International Congress 2009, Jan. 11-15, 2010.  NongNooch Tropical Botanical Garden & Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand.

ดาวน์โหลด
  13 18  อัตราค่าบริการ