ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
หน่วยพัฒนาอุปกรณ์และอาคารสถานที่
(Infrastructure Development Unit)

right arrow งานบริการ: ดำเนินงานซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภคและยานพาหนะ ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการ
  หน่วยพัฒนาอุปกรณ์และอาคารสถานที่
บุคลากร
Sungwon  Srihirun นายสังวรณ์  ศรีหิรัญต์  (Mr. Sungwon Srihirun)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วิทยาลัยครูราชภัฐนครปฐม
วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง: ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
E-mail: rdisus@ku.ac.th

Wittaya  Sawangta นายวิทยา  สว่างตา  (Mr. Wittaya  Sawangta)
ประวัติการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างเชื่อมโลหะแผ่น วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ตำแหน่ง: ช่างประปา
E-mail: ais29743@gmail.com
   

Udom  Noipook นายอุดม  น้อยปุก  (Mr. Udom  Noipook)
ประวัติการศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถ