ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
หน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(Natural Product Utilization Unit)

right arrow งานวิจัย: ดำเนินการวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเฉพาะจากพืชเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งการทดลองแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย

right arrow งานบริการวิชาการ:
  1) ให้บริการสกัดสารสำคัญ และน้ำมันหอมระเหยจากพืชและสมุนไพร
    หน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  2) บริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคทางเคมี การใช้ประโยชน์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้การบริการเครื่องมือแก่นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ และบุคคลทั่วไป
  3) ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนแบบยั่งยืน
  4) ร่วมสอนค่ายวิทยาศาสตร์ในสาขาเคมีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
    หน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
    หน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
    หน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
right arrow งานสนับสนุนการเรียนการสอน: ร่วมสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนักวิจัย

บุคลากร
ภคพร สาทลาลัย นางสาวภคพร  สาทลาลัย  (Ms. Pakaporn Sathalalai)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: Organic Chemistry
Natural Product Chemistry
E-mail: rdispsa@ku.ac.th

ผลงานวิชาการปัจจุบันย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2549
write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
Dechkrong, P., S. Jiwajinda, P. Dokchan, M. Kongtungmon, N. Chomsaeng, T. Chairuangsri, C. Yu, C. Hsiao and M. Shiojiri.  2011.  Fine structure of wing scales of butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacusJournal of Structural Biology  176: 75–82.
Jaratjaroonphong J., S. Sathalalai, P. Techasauvapak and V. Reutrakul.  2009.  Iodine catalyzed Friedel–Crafts alkylation of electron-rich arenes with aldehydes: efficient synthesis of triarylmethanes and diarylalkanes.  Tetrahedron Letters  50: 6012-6015.
Saiyudthong, S., R. Ausavarungnirun, S. Jiwajinda, W. Turakitwanakan.  2009.  Effects of aromatherapy massage with lime essential oil on stress.  International Journal of Essential Oil Therapeutics  3(2/3): 76-80.
Sarnpitak P., K. Trongchit, Y. Kostenko, S. Sathalalai, M. P. Gleeson, S. Ruchirawat and P. Ploypradith.  2013.  Synthesis of Substituted 2-arylindanes from E-(2-Stilbenyl)methanols via lewis acid-mediated cyclization and nucleophililc transfer from trialkylsilyl reagents.  Journal of Organic Chemistry  78: 8281-8296.
Wittayalai S., S. Sathalalai, S. Thorroad, P. Worawittayanon, S. Ruchirawat and N. Thasana.  2012.  Lycophlegmariols A–D: Cytotoxic serratene triterpenoids from the club moss Lycopodium phlegmaria L.  Phytochemistry  76: 117-123.

write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ
Sathalalai S., U. Duangngen, S. Jiwajinda, M. Tantirungkij and O. Chountragoon.  2013.  Chemical composition of roselle calyxes’s extracts (Hibiscus sabdariffa) by thin layer chromatography, pp. 79-80.  In Proceedings of The 10th Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus Conference.  Dec. 6-7, 2013.  Nakhon Pathom, Thailand.
Tantirungkij, M., O. Chountragoon and S. Sathalalai.  2012.  Feasibility study on bioactive compound production of marine yeast,  pp. 1828-1836.  In Proceedings of The 9th Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus Conference.  Dec. 6-7, 2012.  Nakhon Pathom, Thailand.

ภาพกิจกรรม
  01  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 2 [17 มิ.ย. 2558]
  01  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 1 [3 มิ.ย. 2558]
  01  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 2 [18 ก.ค. 2556]
  01  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 1 [26 มี.ค. 2556]