ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์
(Plant Diseases and Related Sciences Unit)

right arrow งานวิจัย: โรคพืชที่เกิดจากรา โดยเน้นโรคหลังเก็บเกี่ยว โรคไม้ผล โรคพืชที่เกิดจากรา Pythium spp. ครอบคลุมด้านเชื้อสาเหตุ รวมทั้งแนวทางการควบคุมโรคพืชโดยชีววิถี  
  หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์  
right arrow งานบริการงานวิเคราะห์ด้านโรคพืช:  วินิจฉัยสาเหตุ และให้คำแนะนำการควบคุมโรคพืช

 
right arrow งานบริการวิชาการ: การเตรียมสไลด์ถาวรด้วย paraffin section technique เพื่อศึกษาด้วย compound microscope รวมทั้งให้บริการเครื่องมือสำหรับงานด้าน paraffin section technique  การเผยแพร่ความรู้ด้านโรคพืชด้วยการจัดนิทรรศการ  
  หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์  
  หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์  
right arrow งานฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี: ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคพืชด้วยการเขตกรรม โรคหลังเก็บเกี่ยว โรคเมล็ดพันธุ์ และการเตรียมสไลด์ถาวรด้วย paraffin section technique

 
right arrow งานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต: ร่วมสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนักวิจัย ได้แก่ Isolation and Identification of Plant Pathogenic Pythiaceae, Culture Preservation of Living Plant Pathogenic Fungi, Microscopic Illustration, การฝึกงานด้านโรคพืช  
  หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์  
บุคลากร
ญาณี มั่นอ้น นางญาณี  มั่นอ้น  (Mrs. Yanee Munon)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูนครปฐม
ตำแหน่ง: พนักงานห้องปฏิบัติการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคพืช
การเตรียมสไลด์ถาวรด้วย paraffin section technique
E-mail: rdiynm@ku.ac.th

ผลงานวิชาการปัจจุบันย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2549
write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, อุดม ฟ้ารุ่งสาง, จริงแท้ ศิริพานิช และ ญาณี มั่นอ้น.  2559.  ราที่แอบแฝงบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  47(3)(พิเศษ): 245-248.
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, อุดม ฟ้ารุ่งสาง, อรวรรณ ปลื้มจิตร์, ญาณี มั่นอ้น และ ศันสนีย์ ศิลปสุนทร.  2557.  ราที่ตรวจพบบนผลลองกองที่หลุดร่วงจากพวงหลังการเก็บเกี่ยว: ตัวอย่างจากจันทบุรี.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  45(3/1)(พิเศษ): 261-264.
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, อุดม ฟ้ารุ่งสาง และ พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล.  2555.  การสำรวจราปนเปื้อนในกระบวนการตัดแต่งเปลือกผลมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  43(3)(พิเศษ): 515-518.
ศันสนีย์ ศิลปสุนทร, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, เจริญ ขุนพรม และ อุดม ฟ้ารุ่งสาง.  2554.  ผลของการใช้ Bacillus megaterium isolate 3103 ในสภาพแปลงต่อการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงภายหลังการเก็บเกี่ยว.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  42(1)(พิเศษ): 209-212.
ศิริรัตน์ ตรีกาญจนวัฒนา, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, ชลิดา เล็กสมบูรณ์ และ อุดม ฟ้ารุ่งสาง.  2549.  การลดความเสียหายที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงโดยจุลินทรีย์ที่แยกได้จากทรงพุ่ม.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  37(2)(พิเศษ): 90-93.
สุภัทรา จามกระโทก, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง และ อุดม ฟ้ารุ่งสาง.  2549.  ผลของน้ำมันระเหยที่สกัดจากสมุนไพรวงศ์ขิง และองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันกระชาย.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  37(2)(พิเศษ): 94-97.
สุภัทรา จามกระโทก, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง และ อุดม ฟ้ารุ่งสาง.  2549.  ผลของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรวงศ์ขิงในการต่อต้านราสาเหตุโรคพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  37(2)(พิเศษ): 98-101.
อุดม ฟ้ารุ่งสาง, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง และ ญาณี มั่นอ้น.  2558.  ผลของการล้างด้วยสารฆ่าเชื้อพื้นผิวต่อการพัฒนาของราบนผลิตผลกะเพราหลังการเก็บเกี่ยว.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  46(3/1)(พิเศษ): 396-399.
อุดม ฟ้ารุ่งสาง, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, ศศิธร วุฒิวณิชย์ และ ญาณี มั่นอ้น.  2556.  ผลของการใช้ Bacillus megaterium isolate 3103 ในสภาพแปลงต่อการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกหลังการเก็บเกี่ยว.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  44(3)(พิเศษ): 162-165.
อุดม ฟ้ารุ่งสาง, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง และ เจริญ ขุนพรม.  2555.  ความสัมพันธ์ของกระบวนการตัดแต่งเปลือกกับการปรากฏของราบนผลมะพร้าวน้ำหอม.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  43(3)(พิเศษ):519-522.
อุดม ฟ้ารุ่งสาง, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง และ สุธาสินี แผนคู้.  2554.  การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae  สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  42(1)(พิเศษ): 19-22.
อุดม ฟ้ารุ่งสาง, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, ลพ ภวภูตานนท์, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล และ เจริญ ขุนพรม.  2551.  การใช้ Mango-Leaf Assay ในการประเมินศักยภาพของ Bacillus megaterium สายพันธุ์ 3103 ในการเป็นศัตรูธรรมชาติต่อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  39(3)(พิเศษ): 43-46.
Farungsang, U., S. Sinlapasunthorn, C. Rattanakreetakul, L. Phavaphutanon and N. Farungsang.  2013.  Bacillus megaterium isolate 3103: antagonistic spectrum on Colletotrichum gloeo-sporioides diversity and impact of field application on postharvest incidence of mango fruit anthracnose.  Actahorticulturae  973:81-88.
Farungsang, U. and N. Farungsang.  2013.  Direct testing of Zingiber cassummunar and Curcuma comosa crude extracts on spore germination of Colletotrichum spp. enabled by a solubilizer, hydrogenated castor oil.  Actahorticulturae  973:165-171.
Farungsang, N. and U. Farungsang.  2007.  Diversity of Bipolaris and Exserohilum in association with Sandoricum koetjape canopy.  Journal of Mycroscopy Society of Thailand  21(1): 140-144.

write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ
อุดม ฟ้ารุ่งสาง, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, ศศิธร วุฒิวณิชย์ และ ญาณี มั่นอ้น.  2558.  โรคใบไหม้หลังการเก็บเกี่ยวของกะเพรา, หน้า 707-714.  ใน การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12.  20-22 ตุลาคม 2558.  จ. เชียงราย.
Farungsang, N. and U. Farungsang.  2014.  Impact of field application of Bacillus megaterium isolate 3103 on the incidence of anthracnose on postharvest mango and chilli.  In 5th Asian Conference on Plant Pathology (ACPP2014).  Nov. 3-6, 2014.  The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
Sangwanangkul, P., C. Kunuthai, Y. Onsiri, C.  Kunprom, S. Thongbor, N. Farungsang and U. Farungsang.  2010.  Effects of chitosan on seed germination and seedling growth of chili, p. 127.  In  The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) International Congress 2009.  January 11-15, 2010.  Pattaya, Chonburi, Thailand.

write a noteงานเขียนหนังสือหรือตำรา
นวลวรรณ  ฟ้ารุ่งสาง.  2555.  ราสกุล Pythium สาเหตุโรค damping-off, หน้า 107-113.  ใน บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพด้าน รา.  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน).  กรุงเทพฯ.

write a noteบทความทางวิชาการ
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง และ อุดม ฟ้ารุ่งสาง.  2552.  จากเมล็ดสู่ต้นกล้า ความบากบั่นที่ถูกมองข้าม.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง.  23(2): 20-23.
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง.  2551.  ในน้ำมีรา...ราก็ว่ายน้ำได้.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  22(1): 20-21.
อุดม ฟ้ารุ่งสาง และ นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง.  2551.  โรคเมล็ดพันธุ์สำคัญมาก.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  22(2): 18-21.
อุดม ฟ้ารุ่งสาง และ นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง.  2550.  ผลไม้เน่า : เหตุแห่งอนิจจัง.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  21(2): 18-21.

write a noteเอกสารประกอบการฝึกอบรม
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง.  2558.  การวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากรา Pythium และ Phytophthora.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร “การวินิจฉัยโรคพืชเบื้องต้น”.  9-12 มิถุนายน 2558.  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง.  2558.  นิทานเรื่องชาวสวนผลไม้กับเชื้อโรค.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเกษตรกรชาว สวนมะม่วง.  25 มีนาคม 2558.  อ. บางแพ  จ. ราชบุรี.
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง.  2557.  นิทานเรื่องคนปลูกผักกับเชื้อโรค.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน” รุ่นที่ 57.  เรื่อง “การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักให้ได้คุณภาพเพื่อการส่งออก”.  25 กันยายน 2557.  อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา.  ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง.  2556.  การดูแลพืชกับการเกิดและการควบคุมโรคพืช.  โครงการฝึกอบรม เรื่อง องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชสู่อาหารปลอดภัย.  13 กุมภาพันธ์ 2556.  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง.  2553.  การจัดการโรคที่สำคัญในระยะต้นกล้า.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึก อบรมเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตต้นกล้าพืชผักเศรษฐกิจ”.  18 สิงหาคม 2553.  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง.  2553.  การจัดเตรียม paraffin section และ การทำสไลด์ถาวรจาก paraffin section เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.  10-11 มีนาคม 2553.  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง.  2551.  โรคพืช เพลินเพลิน ?.  เอกสารประกอบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม, จ. อุทัยธานี.  16-18 กันยายน 2551.  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง.  2550.  พฤกษโรคา ทุกขัง หรือ สุขี.  เอกสารประกอบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  โรงเรียนสตรี ภูเก็ต.  19 พฤศจิกายน 2550.  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.

ดาวน์โหลด
  13 18  อัตราค่าบริการ