ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
ข้อมูลการตีพิมพ์วารสาร
postheadericon ISI Journal Citation
    - Science Citation Index - Journal List

postheadericon  Scimago Journal Ranking
คำอธิบายวิธีใช้งาน

Agriculture and Biological Sciences (11 กลุ่ม)
    - Agricultural and Biological Science (Miscellaneous)
    - Agronomy and Crop Science
    - Animal Science and Zoology
    - Aquatic Sciences
    - Food Animal
    - Food Science
    - Forestry
    - Horticulture
    - Insect Science
    - Plant Science
    - Soil Science
     
  Chemistry (7 กลุ่ม) 
    - Analytical Chemistry
    - Chemistry (Miscellaneous)
    - Electrochemistry
    - Inorganic Chemistry
    - Organic Chemistry
    - Physical and Theoretical Chemistry
    - Spectroscopy
     
Energy (5 กลุ่ม) 
    - Energy (Miscellaneous)
    - Energy Engineering & Power Technology
    - Fuel Technology
    - Nuclear Energy and Engineering
    - Renewable Energy, Sustainability and Environment
     
Environmental Science (9 กลุ่ม) 
    - Ecology Evolution Behavier and Systematic
    - Environmental Chemistry
    - Environmental Engineering
    - Environmental Sciences (Miscellaneous)
    - Global and Planetary Change
    - Health, Toxicology and Mutagenesis
    - Pollution
    - Waste Manage and Disposal
    - Water Science and Technology
     
  Immuno and Microbiology (6 กลุ่ม) 
    - Applied Micrology and Biotechnology
    - Immunology and Microbiology (Miscellaneous)
    - Immunology
    - Microbiology
    - Parasitology
    - Virology
     
  Pharmacology Toxicology and Pharmaceutic (5 กลุ่ม)
    - Drug Discovery
    - Pharmaceutical Science
    - Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (Miscellaneous)
    - Pharmacology
    - Toxicology
     
  Veterinary (4 กลุ่ม) 
    - Equine
    - Food animals
    - Small Animal
    - Veterinary (Miscellaneous)

postheadericon Scopus Journal
    - Journal_List_Scopus

postheadericon Thai - Journal Citation Index (TCI)
    - TCI Journal list Science
    - TCI Journal list Social Science
    - TCI Journal list

postheadericon สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
    - List of_Journal
    - Journal List_of_Approved