ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
โปสเตอร์งานวิจัย
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
 1. แบบขอใช้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ฝป. 1) Word | Pdf
 2. แบบขอใช้ห้องประชุมและเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
 3. แบบขอเยี่ยมชมสวนไม้หอม ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
 4. ใบรับตัวอย่างวิเคราะห์ (หน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์)
 5. ใบรับตัวอย่าง (หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ)
 6. แบบฟอร์มส่งตัวอย่างน้ำ (หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี)
 7. แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน/วัสดุอนินทรีย์ (Inorganic)
 8. แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ตัวอย่าง พืช/วัสดุอินทรีย์ (Organic)
 9. แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์โลหะหนัก (Heavy Metals)
 10. แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ/สารละลาย (Water/Solution)
 11. แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
 12. ใบแจ้งการขอรับบริการ (หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร)
 13. ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง (หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร) (ปรับปรุงล่าสุด 30 เม.ย. 2563)
 14. ระเบียบและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร)
เอกสารเผยแพร่
 1. แผ่นพับแนะนำศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
 2. แผ่นพับแนะนำบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และข้อแนะนำการเก็บตัวอย่างน้ำและการส่งตัวอย่าง
 3. ขั้นตอนการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / น้ำเสีย
 4. ข้อแนะนำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั่วไป
 5. ข้อแนะนำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย
 6. รางวัลคาวากุชิ
 7. การเก็บตัวอย่างดิน
 8. การเก็บตัวอย่างน้ำ
 9. การเก็บตัวอย่างพืช
 10. การเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดลำแสงส่องทะลุผ่าน (Transmission Electron Microscope)
 11. หนังสือที่ระลึกการจัดงานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
แผนที่
 1. แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
 2. แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม