ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ข้อมูลทั่วไป
วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง