ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
(Environmental Science and Technology Unit)

right arrow งานวิจัย: ดำเนินงานวิจัยด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสียและเทคโนโลยีการบำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
  หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีหน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
  หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีหน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

right arrow งานบริการวิชาการ: ภารกิจด้านงานบริการวิชาการของหน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1) การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั่วไป และน้ำเสีย
ตัวอย่างน้ำทั่วไปที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ เช่น น้ำดื่ม น้ำบาดาล น้ำคลอง น้ำใช้เพื่อการเกษตร ฯลฯ โดยมีพารามิเตอร์ที่ให้บริการ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนำไฟฟ้า ความขุ่น ความกระด้าง ปริมาณสารทั้งหมด ไนเตรท เหล็ก แมงกานีส ฟลูออไรด์ คลอไรด์ และซัลเฟต เป็นต้น  ส่วนตัวอย่างน้ำเสีย ให้บริการตรวจวิเคราะห์เฉพาะค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า ซีโอดี บีโอดี ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ปริมาณของแข็งแขวนลอย
  2) การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการใช้งานสำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ตู้อบ (Oven) เครื่องชั่ง (Balance) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (EC Meter) และตู้อบที่อุณหภูมิ 20 oC (BOD Incubator) เป็นต้น
    หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีหน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
right arrow งานฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี: หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ดำเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยองค์ความรู้จากประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัย และองค์ความรู้จากงานบริการวิชาการ ให้แก่ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา เกษตรกร เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
  หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีหน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
  หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีหน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
  หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
right arrow งานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต: สนับสนุนการเรียนการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนักวิจัย เช่น การวิเคราะห์น้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/น้ำเสีย และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เคมีวิเคราะห์ของสารพิษตกค้างทางการเกษตร น้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนนิสิตให้ฝึกปฏิบัติด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย อีกด้วย
  หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีหน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
บุคลากร
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ นางสาวลักขณา  เบ็ญจวรรณ์  (Ms. Lukkhana Benjawan)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management) Asian Institute of Technology
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
เทคโนโลยีการหมัก การตรวจวิเคราะห์น้ำ/น้ำเสีย
E-mail: rdilnb@ku.ac.th

ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ นางสาวปิยะรัตน์  วิจักขณ์สังสิทธิ์  (Ms. Piyarat Vijuksungsith)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สธ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะด้วยเครื่อง HPLC
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/น้ำเสีย
การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ)
E-mail: rdiprv@ku.ac.th

ทัศนีย์ ชัยคงดี นางสาวทัศนีย์  ชัยคงดี  (Ms. Tassanee Chaikongdee)
ประวัติการศึกษา: ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูนครปฐม
คบ. (การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏนครปฐม
ตำแหน่ง: พนักงานห้องปฏิบัติการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/น้ำเสีย
E-mail: rditnc@ku.ac.th
   

ผลงานวิชาการปัจจุบันย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2549
write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ และ รัตนะ บุลประเสริฐ.  2559.  การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก.  วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  3(1): 56-62.
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, อเนก สุขเจริญ, จันทร์จรัส วีรสาร, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ และ รัตนะ บุลประเสริฐ.  2559.  ผลของระยะเวลาหมักน้ำหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก.  วารสารแก่นเกษตร  44(1)(พิเศษ): 866-872.
Benjawan, L., S. Sihawong, W. Chayaprasert and W. Liamlaem,  2015.  Composting of household Biodegradable organic waste in a semi-continuous composter.  Compost Science and Utilization  23(1): 11-17.
Benjawan, L., S. Leeand, T. Koottatep.  2008.  Nitrogen removal in duckweed-based ponds with effluent recirculation.  Kasetsart J. (Nat.Sci)  42: 767-775.
Benjawan, L. and T. Koottatep.  2007.  Nitrogen removal in recirculated duckweed ponds system.  Wat.Sci. & Tech.  55(11): 103–110.
Bubphamala, T., L. Benjawan and W. Liamlaem.  2010.  Seasonal Variations of water quality in Bangpakong river and nearby canals at Banpho district.  Kasetsart J. (Nat.Sci)  44: 732-743.
Hawker, D.H., D. Chimpalee, P. Vijuksangsith and M. Boonsaner.  2015.  The pH dependence of the cellulosic membrane permeation of tetracycline antibiotics.  Journal of environmental chemical engineering  3(4): 2408-2415.

write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ
ธีรดา บุบผามาลา และ ลักขณา เบ็ญจวรรณ์.  2553.  หญ้าแฝกกับความสามารถในการลดปริมาณตะกั่วในน้ำ.  ใน งานประชุมวิชาการรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.  14-25 มิถุนายน 2553.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, จ. จันทบุรี.
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ และ ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.  2555.  ผลของ soil mate ต่อการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก.  ใน การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 5.  21-22 กรกฎาคม 2554.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ.
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์, ลักขณา เบ็ญจวรรรณ์ และ รัตนะ บุลประเสริฐ.  2558.  การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก, หน้า 305-313.  ใน การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4.  2-4 กรกฎาคม 2558.  จ. สงขลา.
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, วุฒิชัย ทองดอนแอ, และ อุดม แก้วสุวรรณ์.  2556.  ผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพต่างชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตของพริก, หน้า 2164-2173.  ใน การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10.  6-7 ธันวาคม 2556.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ทิพวัลย์ ชุ่มชื่น, รัตนะ บุลประเสริฐ, และ ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์.  2557.  การประยุกต์เทคนิคทางด้านภูมิสารสนเทศประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ของหน่วยที่ดินในชุมชนเกษตรและชุมชนเมือง, หน้า 28.  ใน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557.  12-14 พฤศจิกายน 2557.  กรุงเทพฯ.
รัตนะ บุลประเสริฐ, ปิยะรัตน์  วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์.  2559.  การประยุกต์ข้อมูลสำรวจระยะไกลประเมินรูปแบบการรุกล้ำน้ำเค็มพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง, หน้า 386-395. ใน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559.  3-5 กุมภาพันธ์ 2559.  กรุงเทพฯ.
รัตนะ บุลประเสริฐ, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์.  2559.  การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้นักบินเพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากไฟป่า, หน้า 697-706.  ใน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559.  3-5 กุมภาพันธ์2559. กรุงเทพฯ.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, ทัศนีย์ ชัยคงดี และ โยธกา รัตนวงศ์.  2558.  การเปรียบเทียบลักษณะสมบัติและดัชนีการงอกของเมล็ดพืช ของปุ๋ยหมักจากพืชน้ำ 3 ชนิด, หน้า 1793-1804.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12.  8-9 ธันวาคม 2558.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อุดม แก้วสุวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ เบญจวรรณ จันทพล.  2556.  การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนร่วมกับวัสดุปลูกชนิดต่างๆเพื่อการปลูกผักบุ้งจีน, หน้า 2187-2193.  ใน การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10.  6-7 ธันวาคม 2556.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
อรพรรณ เพ็ชรใหม่, รัตนะ บุลประเสริฐ และ ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์.  2557.  การประยุกต์ใช้เทคนิคภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความมั่นคงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้, หน้า 27.  ใน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557.  12-14 พฤศจิกายน 2557.  กรุงเทพฯ.
Benjawan, L., C. Singhakant and W. Liamlaem.  2011.  Contamination and distribution of nitrate in groundwater at Suphanburi province, Thailand.  In Proceedings of The 1st Environment Asia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity”.  Mar. 22-25, 2011.  Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand.
Bubphamala, T., K. Chuienkha and L. Benjawan.  2010.  Influence of oxygen, pH, and temperature on E. coli lethality in ultrasound.  In Proceedings of the 2010 International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST 2010).  Bangkok, Thailand.
Rattanawong, Y., N. Kungskulniti, N. Charoenca, and L. Benjawan.  2016.  The use of water lettuce (Pistia stratiotes L.) as base material for composting, p. 61-64.  In Proceedingss of the conference on environmental health and toxicology.  Nov. 13-17, 2016.  Chulabhorn Research Institute, and Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand.
Vihokto, S., L. Benjawan, R. Homhual, N. Nuisrirung and C. Kunprom.  2010.  Risk assessment and bacterial reduction in raw material preparation for cereal health product.  In The ISSAAS International Congress 2009.  Jan. 11-15, 2010.  Nongnooch Tropical Botanical Garden & Resort, Pattaya, Chonburi.
Vijuksungsith, P. and M. Boonsaner.  2010.  Kinetics of the tetracyclinesin  diffusionthrough a cellophane membrane, pp. 187-195.  In International Conference on the Environment and Natural Resources 2010 (ICENR).  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

write a noteบทความทางวิชาการ
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์.  2556.  การแพร่ผ่านเยื่อเซลโลเฟนของยากลุ่มเตตราซัยคลิน.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  27(1): 10-13.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์.  2557.  เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล ทางออกของปัญหาขยะมูลฝอย.  วารสารเกษตรอภิรมย์  1(1): 48-50.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์.  2556.  เอสโตรเจนในสิ่งแวดล้อม: ผลต่อมนุษย์และสัตว์น้ำ  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  27(2): 15-19.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์.  2556.  เครื่องหมักขยะอินทรีย์ 3 โมเดล ทางออกของปัญหาขยะมูลฝอย.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง.  27(1): 17-18.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์.  2554.  เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำ.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง.  25(2): 14-18.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์.  2553.  ชาใบอ่อนข้าวไทย.  วารสารเกษตรก้าวหน้า  23(1): 65-68.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์.  2552.  สารก่อกวนระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors).  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  23(2): 14-19.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์.  2549.  ไนเตรทในน้ำดื่ม...ภัยที่ไม่ควรมองข้าม.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  20(2): 18-20 และ 24.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์.  2550.  การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย (Health Risk Assessment).  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง.  21(1): 18-22.

write a noteเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์.  2559.  การผลิตน้ำหมักชีวภาพ.  เอกสารประกอบการอบรม “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงและปุ๋ยน้ำหมัก”.  3 มีนาคม 2559.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์ และ ลักขณา เบ็ญจวรรรณ์.  2558.  เอกสารประกอบการอบรม “คู่มือปุ๋ยหมัก...ด้วยถุงพลาสติกดำ”.  4-10 ธันวาคม 2558.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, ภคพร สารทลาลัย, ศิริวรรณ ทิพรักษ์ และ ธนภัทร ปลื้มพวก.  2558.  เจลแอลกอฮอล์สมุนไพร (Herbal Gel).  เอกสารประกอบการฝึกอบรม “ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 9”.  3 กันยายน 2558.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์.  2558.  การผลิตน้ำหมักชีวภาพ.  เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ประโยชน์จากขยะ”.  23 กรกฎาคม 2558.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์.  2558.  การไตเตรทกรด-เบส...ในชีวิตประจำวัน. เอกสารประกอบการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์”.  18-19 กรกฎาคม 2558.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์.  2558.  การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วยชุด GT-Pesticide Test Kit.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม “โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่านและน้ำส้มควันไม้”.  22 มิถุนายน 2558.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ภคพร สารทลาลัย, ทัศนีย์ ชัยคงดี, วุฒิชัย ทองดอนแอ และ อุดม แก้วสุวรรณ์.  2557.  เอกสารประกอบการอบรม “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่ายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนริมน้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม”.  18 สิงหาคม 2557.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ วุฒิชัย ทองดอนแอ.  2557.  การผลิตน้ำหมักชีวภาพ.  เอกสารประกอบการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากขยะ (ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ)”.  5 สิงหาคม 2557.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ภคพร สารทลาลัย, ชมนาถ เกิดคง, ศิริวรรณ ทิพรักษ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และธนภัทร ปลื้มพวก.  2558.  การสกัดสารและหาปริมาณรงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืช.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม “ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี”.  24 มกราคม 2558.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ ทัศนีย์ ชัยคงดี.  2560.  เรียนรู้การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย.  เอกสารโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี”.  20 มกราคม 2560.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์.  2559.  การผลิตผักปลอดภัย และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบในท้องถิ่น.  20-21     เมษายน 2559.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนสถาพรวิทยา, จ. นครปฐม.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ ทัศนีย์ ชัยคงดี.  2559.  เรียนรู้การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม “ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี”.  3 กุมภาพันธ์ 2559.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ ทัศนีย์ ชัยคงดี.  2559.  เรียนรู้คุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย.  เอกสารประกอบการอบรม “โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์”.  13 กุมภาพันธ์ 2559.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ ทัศนีย์ ชัยคงดี.  2558.  เรียนรู้คุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย.  เอกสารประกอบการอบรม “โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์”.  27 สิงหาคม 2558.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน  จ. นครปฐม.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ ทัศนีย์ ชัยคงดี.  2558.  เรียนรู้การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม “ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี” 21 มกราคม 2558.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ ทัศนีย์ ชัยคงดี.  2558.  เรียนรู้การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี-น้ำเสีย.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์”.  17-18 มกราคม 2558.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ ทัศนีย์ ชัยคงดี.  2557.  น้ำเสีย และการบำบัดน้ำเสีย.  เอกสารประกอบการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการเคมี”.  17 สิงหาคม 2557.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ ทัศนีย์ ชัยคงดี.  2557.  การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ และ บีโอดี.  เอกสารประกอบการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการเคมี”.  17 สิงหาคม 2557.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ ทัศนีย์ ชัยคงดี.  2557.  การวิเคราะห์ซีโอดี (COD).  เอกสารประกอบการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการเคมี”.  17 สิงหาคม 2557.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.

ดาวน์โหลด
  13 18  แบบฟอร์มส่งตัวอย่างน้ำ
  13 18  แผ่นพับแนะนำบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และข้อแนะนำการเก็บตัวอย่างน้ำและการส่งตัวอย่าง
  13 18  ขั้นตอนการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ / น้ำเสีย