ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
หน่วยบริหารและธุรการ
(Central Administrative Office Unit)

หน่วยบริหารและธุรการ
right arrow งานบริการ: หน่วยบริหารและธุรการ ให้บริการงานสารบรรณ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ งานเครือข่ายสารสนเทศ ตลอดจนให้บริการห้องจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การเรียนการสอน การฝึกงานนิสิต ให้บริการเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (http://clgc.agri.kps.ku.ac.th)

บุคลากร
ปฐมพร โพธิ์นิยม นางปฐมพร  โพธิ์นิยม  (Mrs. Pathomporn Poniyom)
ประวัติการศึกษา: บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: rdipap@ku.ac.th
   
   

คณิตฐา ชินวงษ์เขียว นางสาวคณิตฐา  ชินวงษ์เขียว  (Ms. Khanitta Chinwongkhiew)
ประวัติการศึกษา: บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: rdikhc@ku.ac.th
   

เฉลา แกสันเทียะ นางเฉลา  แกสันเทียะ  (Mrs. Chalao Kaesanthia)
ประวัติการศึกษา: บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยทองสุข
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
E-mail: rdiclk@ku.ac.th
   
   

สถาพร ถาวรนิติกุล นายสถาพร  ถาวรนิติกุล  (Mr. Sataporn Tawornnitikul)
ประวัติการศึกษา: ปวช. (ช่างไฟฟ้ากำลัง) โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม
ตำแหน่ง: พนักงานท่วไป
E-mail: fagrsota@ku.ac.th
   
   

ดาวน์โหลด
  13 18  แบบขอใช้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (ศป. 1) Word | Pdf
  13 18  แบบขอใช้ห้องประชุมและเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง