ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมใบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์
บริการเตรียมสไลด์ถาวรตัวอย่างพืชด้วยเทคนิคพาราฟิน
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
วัสดุอินทรีย์จากมะพร้าว
สำหรับปลูกผักอินทรีย์
แผนที่
map to clgc58
Google Map
ข่าวฝึกอบรม
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 20ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 20
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566
- ตารางการอบรม
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 62การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 62
วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2566
- ใบสมัคร
ภาพฝึกอบรม
การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า รุ่นที่ 7การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า รุ่นที่ 7
วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566
- ใบสมัคร
- ตารางการอบรม
ประกาศ
ขอความร่วมมือ

โรงเรือนตาข่าย โรงเรือนตาข่ายด้วยขณะนี้โรงเรือนตาข่ายกันแมลงของหน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณว่างลง 1 หลัง ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้โรงเรือนดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง โทร. 087-1665251
งานวิจัย
ถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติ
ถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน และเวลา ซึ่งถังน้ำหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัตินี้ประกอบด้วยถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร และชุดอุปกรณ์ช่วยผสมที่ต่อเชื่อมกับอุปรณ์อิเล็กทรอนิคส์ คือ ระบบตั้งเวลาและชุดควบคุมภาระงาน ทำให้สามารถกำหนดความถี่หรือระยะเวลาในการกวนผสมอินทรียวัตถุภายในถังได้อย่างเหมาะสม ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านของการย่นระยะเวลาการหมักเสร็จสมบูรณ์ สอบถามได้ที่ อาจารย์ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม โทร. 0-3435-1399
เอกสารเผยแพร่
bullet red2 การเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดลำแสงส่องทะลุผ่าน (Transmission Electron Microscope)
รางวัล
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ปุณยวีร์ เดชครอง นักวิจัยชำนาญการ หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 อ่านต่อ...
ภาพกิจกรรม
ภาพฝึกอบรม
อบรม Applications of Plant Biotechnology for Crop ImprovementApplications of Plant Biotechnology for Crop Improvement
วันที่ 21 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565
ภาพศึกษาดูงาน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง อว.ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ
วันที่ 6 มกราคม 2565
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานชีววิทยา โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรีก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ
วันที่ 29 มกราคม 2565
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
งาน 20 ปี ครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสนงาน 20 ปี ครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
วันที่ 16 มีนาคม 2566
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
ตะไคร้
ตะไคร้
พวงทองต้น
พวงทองต้น
ชบาหนู
ชบาหนู
มะม่วง
มะม่วง

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351-399 ภายใน 3682-4  โทรสาร 034-351-392  E-mail: rdimow@ku.ac.th