ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
แผนที่
map to clgc58
Google Map
ที่พัก - การเดินทาง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ข่าวฝึกอบรม
อบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5
วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2561
ใบสมัคร
 
งานวิจัย
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมักเครื่องกลผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล เติมอากาศปุ๋ยด้วยระบบมือหมุน ปั่นจักรยาน มอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับคนทำปุ๋ยหมักคงเป็นที่ทราบกันดีว่า การระบายความร้อนแก่กองปุ๋ยโดยการกลับกองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เช่นนั้นกองปุ๋ยก็จะร้อนเกินไปจนไม่เอื้อต่อการทำงานของจุลินทรีย์ ทำให้ได้ปุ๋ยหมักช้าลง ถ้าปุ๋ยหมักกองใหญ่จำต้องมีแรงงานมาก หากใช้ระบบเติมอากาศจากพัดลมโบรเวอร์ต้องลงทุนสูง...
รางวัล
นางสาวสมนึก พรมแดงรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
นางสาวสมนึก พรมแดง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 และเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม
ภาพฝึกอบรม
อบรมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
วันที่ 3-5 เมษายน 2561
ภาพศึกษาดูงาน
Niigata Universityอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Faculty of Agriculture, Niigata University
วันที่ 22 มกราคม 2561
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 12-13 มีนาคม 2561
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
วันสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2561วันสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประจำปี 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
มะเขือพวง
มะเขือพวง
รวงผึ้ง
รวงผึ้ง
สาละลังกา
สาละลังกา
แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม
ธูปฤาษี
ธูปฤาษี