ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
วัสดุอินทรีย์จากมะพร้าว
สำหรับปลูกผักอินทรีย์
แผนที่
map to clgc58
Google Map

ข่าวฝึกอบรม
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 57การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 57
วันที่ 8-10 กันยายน 2564 (เต็มแล้ว) เลื่อนไปเป็นวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564
ใบสมัคร
 
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 56การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 56
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 (เต็มแล้ว) เลื่อนไปเป็นวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564
ใบสมัคร
 
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55
วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 (เต็มแล้ว) เลื่อนไปเป็นวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564
ใบสมัคร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
MST39ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์การประชุมวิชาการนานาชาติ
The 39th International Conference of The Microscopy Sociey of Thailand (MST39)
 
ประกาศ
ขอความร่วมมือ ระยะห่าง
โรงเรือนตาข่าย โรงเรือนตาข่ายด้วยขณะนี้โรงเรือนตาข่ายกันแมลงของหน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณว่างลง 1 หลัง ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้โรงเรือนดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง โทร. 087-1665251
งานวิจัย
ถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติ
ถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน และเวลา ซึ่งถังน้ำหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัตินี้ประกอบด้วยถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร และชุดอุปกรณ์ช่วยผสมที่ต่อเชื่อมกับอุปรณ์อิเล็กทรอนิคส์ คือ ระบบตั้งเวลาและชุดควบคุมภาระงาน ทำให้สามารถกำหนดความถี่หรือระยะเวลาในการกวนผสมอินทรียวัตถุภายในถังได้อย่างเหมาะสม ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านของการย่นระยะเวลาการหมักเสร็จสมบูรณ์ สอบถามได้ที่ อาจารย์ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม โทร. 0-3435-1399
เอกสารเผยแพร่
bullet red2 การเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดลำแสงส่องทะลุผ่าน (Transmission Electron Microscope)
รางวัล
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ศิริพรรณ สุขขัง นักวิจัยชำนาญการ หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 อ่านต่อ...
ภาพกิจกรรม
ภาพฝึกอบรม
อบรม Micro-XRF Spectrometer และ FTIR SpectrometerMicro-XRF Spectrometer และ FTIR Spectrometer
วันที่ 29-30 กันยายน 2563
ภาพศึกษาดูงาน
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานชีววิทยา โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 26 กันยายน 2563
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
วันที่ 15 กันยายน 2563
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
ตะไคร้
ตะไคร้
พวงทองต้น
พวงทองต้น
ชบาหนู
ชบาหนู
มะม่วง
มะม่วง

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351-399 ภายใน 3682-4  โทรสาร 034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th