ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมใบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์
บริการเตรียมสไลด์ถาวรตัวอย่างพืชด้วยเทคนิคพาราฟิน
ขอความร่วมมือ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
อนุภาคนาโนแคลเซียม
เปอร์ออกไซด์บนฐานถ่าน
ชีวภาพเพื่อการเกษตร
ที่ยั่งยืน

ทันโลก...ยามบ่าย EP-48 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
วัสดุอินทรีย์จากมะพร้าว
สำหรับปลูกผักอินทรีย์
แผนที่
map to clgc58
Google Map
ประกาศ
โครงการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ โครงการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ "น้องแก้วเจ้าจอม"
หมดเขต วันที่ 30 เมษายน 2567
- รายละเอียด

โรงเรือนตาข่าย โรงเรือนตาข่ายด้วยขณะนี้โรงเรือนตาข่ายกันแมลงของหน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณว่างลง 1 หลัง ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้โรงเรือนดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง โทร. 087-1665251
งานวิจัย
ถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติ
ถังน้ำหมักชีวภาพ แบบกวนผสมอัตโนมัติ ช่วยลดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน และเวลา ซึ่งถังน้ำหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัตินี้ประกอบด้วยถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร และชุดอุปกรณ์ช่วยผสมที่ต่อเชื่อมกับอุปรณ์อิเล็กทรอนิคส์ คือ ระบบตั้งเวลาและชุดควบคุมภาระงาน ทำให้สามารถกำหนดความถี่หรือระยะเวลาในการกวนผสมอินทรียวัตถุภายในถังได้อย่างเหมาะสม ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านของการย่นระยะเวลาการหมักเสร็จสมบูรณ์ สอบถามได้ที่ อาจารย์ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม โทร. 0-3435-1399
เอกสารเผยแพร่
bullet red2 การเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดลำแสงส่องทะลุผ่าน (Transmission Electron Microscope)
รางวัล
รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, ศิริวรรณ ทิพรักษ์, นพพล เกตุประสาท, และวุฒิชัย ทองดอนแอ บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น" ประจำปี 2565 สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ภาคโปสเตอร์ อ่านต่อ...
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศ" สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคลากร ในโครงการการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 อ่านต่อ...
รางวัล Popular Vote การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566รางวัล Popular Vote การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับ "รางวัล Popular Vote" ในโครงการการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 อ่านต่อ...
รางวัล GOLD PRIZE การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วช. พ.ศ. 2567รางวัล GOLD PRIZE การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วช. พ.ศ. 2567
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล GOLD PRIZE ในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการ "2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition" (IPITEx 2024) อ่านต่อ...
ภาพกิจกรรม
ภาพฝึกอบรม
การเสริมทักษะเทคนิคการถ่ายภาพตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์สเตริโอเพื่องานวิจัยการเสริมทักษะเทคนิคการถ่ายภาพตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์สเตริโอเพื่องานวิจัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2566
ภาพศึกษาดูงาน
ศ.พญ. ดวงมณี เลาหประสิทธิพร ทีมที่ปรึกษาจากสำนักงานพัฒนาคุณภาพ และคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสนศ.พญ. ดวงมณี เลาหประสิทธิพร ทีมที่ปรึกษาจากสำนักงานพัฒนาคุณภาพ และคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
วันที่ 17 ตุลาคม 2566
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานชีววิทยา โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรีก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ
วันที่ 29 มกราคม 2565
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
สานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการ สานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 25 กันยายน 2566
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
ตะไคร้
ตะไคร้
พวงทองต้น
พวงทองต้น
ชบาหนู
ชบาหนู
มะม่วง
มะม่วง

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351-399 ภายใน 3682-4  โทรสาร 034-351-392