ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
        บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ดังนี้

ประเภท จำนวน (คน)
 พนักงานมหาวิทยาลัย 26
 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3
 พนักงานราชการ 1
 ข้าราชการ 8
 ลูกจ้างประจำ 23
 รวม 61
(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561)

personal 2561