ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร
(Soil Plant and Agricultural Material Testing and Research Unit)

right arrow งานวิจัย: ดำเนินงานวิจัยด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการดิน และธาตุอาหารของพืช เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช ความยั่งยืนของคุณภาพดิน และศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

right arrow งานบริการวิชาการ:
  1) งานบริการใช้เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการวิจัย การผลิตบัณฑิต และการเรียนการสอนของนักวิจัย อาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร
  2) งานบริการวิเคราะห์แก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป โดยมีรายการวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์ดังนี้
   
รายการวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่
pH, Lime requirment, Organic matter (OM) นายสุรินทร์  ทองคำ
EC วัดตรง, EC1:5, ECsaturated paste นายขวัญ  สุขอยู่
Available P นายขวัญ  สุขอยู่ / น.ส. ศศิธร  บัวศรี
Available NH4-N, NO3-N, Extractable B, S, Cl นางน้องนุช  ปรือปรัง
Exchangeable K, Extractable Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Mn, Zn, Na นางสมปอง  ดีทอง
Texture, Db, Ds, Porosity, Ksat., Moisture retention, AWCA, Moisture content นายขวัญ  สุขอยู่
Total Cl, B นางน้องนุช  ปรือปรัง 
Germination Index น.ส. ศศิธร  บัวศรี 
เถ้า นางสมปอง  ดีทอง 
Base saturation (%BS) นางสมปอง  ดีทอง 
เตรียมตัวอย่าง น.ส. ศศิธร  บัวศรี 
Cation exchange capacity (C.E.C) นายขวัญ  สุขอยู่ (ทำ leaching, replacing)  นางน้องนุช  ปรือปรัง (กลั่น, คำนวณ)
Sodium adsorption ratio (SAR) นายขวัญ  สุขอยู่ (ทำ paste extract, คำนวณ)  นางสมปอง  ดีทอง (วัด Ca, Mg, Na) 
C/N ratio นายสุรินทร์  ทองคำ (OM, wet digestion)  นางน้องนุช  ปรือปรัง (กลั่น)  นายขวัญ  สุขอยู่ (คำนวณ)
Wet digestion (H2SO4 / Mix acid) นายสุรินทร์  ทองคำ
Total N, P, S นางน้องนุช  ปรือปรัง (วัด, คำนวณ)
Total K, Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Mn, Zn นางสมปอง  ดีทอง (วัด, คำนวณ)
หินฟอสเฟต (total, water, citric soluble) นายสุรินทร์  ทองคำ (digest)  นางน้องนุช  ปรือปรัง (วัด P)   นายขวัญ  สุขอยู่ (สกัด, คำนวณ)
  3) งานฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานและผู้สนใจ
    - ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
- การรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า/จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แนวตั้งจากขยะชุมชน
    sf60 02 sf60 03
    sf60 04 หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร
  4) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ ได้แก่ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ การแสดงนิทรรศการ
    sf60 06 sf60 07
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร sf60 09
    sf60 10 sf60 11
  5) งานบริการทางวิชาการอื่นๆ เช่น การเยี่ยมชม  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การเป็นวิทยากร และการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร sf60 13
    sf60 14 sf60 15
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร sf60 19
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร
right arrow งานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ: ดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการที่ดีของห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย และผลวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือในความแม่นและความเที่ยง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนระดับชั้นคุณภาพเครื่องแก้วเป็น Class A  การตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์/เครื่องมือ การร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบความสามารถระหว่างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต กรมวิชาการเกษตร การร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรหน่วย
    sf60 23 sf60 22
    อบรมการใช้และดูแลรักษาปิเปต (Pipette)                         อบรมการใช้และดูแลเครื่องชั่ง        

right arrow งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย: ดำเนินงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดนิทรรศการงานเกษตรกำแพงแสน การจัดกิจกรรมครบรอบปีของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาเขต เป็นต้น
    sf60 24 sf60 25
    sf60 26 sf60 27

บุคลากร
อตินุช แซ่จิว นางสาวอตินุช  แซ่จิว  (Atinut Saejiew)
ประวัติการศึกษา: Ph.D. (Soil Science), Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier, France
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: ปฐพีวิทยา
E-mail: rdians@ku.ac.th

ชาลินี คงสุด นางสาวชาลินี  คงสุด  (Ms. Chalinee Khongsud)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฏิบัติการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: ปฐพีวิทยา
E-mail: fagrcnk@ku.ac.th

ขวัญ สุขอยู่ นายขวัญ  สุขอยู่  (Mr. Kwan Sukyoo)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (การจัดการการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่ง: พนักงานห้องปฏิบัติการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์ดิน
E-mail: rdikwan@ku.ac.th 

สมปอง ดีทอง นางสมปอง  ดีทอง  (Mrs. Sompong Deetong)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่ง: พนักงานห้องปฏิบัติการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: ปฐพีวิทยา
E-mail: sompong311007@gmail.com

น้องนุช ปรือปรัง นางน้องนุช  ปรือปรัง  (Mrs. Nongnuch Prueprung)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตำแหน่ง: พนักงานห้องปฏิบัติการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์ดิน
E-mail: rdinnpe@ku.ac.th

ศศิธร บัวศรี นางสาวศศิธร  บัวศรี  (Ms. Sasitorn Buasri)
ประวัติการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์ดิน
E-mail: Sasitorn.kpss@gmail.com

right arrow ผลิตภัณฑ์
  - ปุ๋ยอินทรีย์จากขยะชุมชน
- ดินอินทรีย์คุณภาพ
  sf60 28

ผลงานวิชาการปัจจุบันย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2549
write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
กริช สิทธิโชคธรรม, อรุณศิริ กำลัง, จันทร์จรัส วีรสาร และ สุริยา สาสนรักกิจ.  2550.  ผลของการใส่มูลสัตว์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452.  วิทยาสารกำแพงแสน 5(พิเศษ): 9-16.
จันทร์จรัส วีรสาร, อรุณศิริ กำลัง และ วรรณา ปลื้มพวก. 2550. ผลของการปลดปล่อยไนโตรเจนจากมูลโคขุนและมูลโคเลี้ยงปล่อยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง. วิทยาสารกำแพงแสน สาขาพืช 5 (3): 19-26.
จันทร์จรัส วีรสาร, อตินุช แซ่จิว และ ไพร มัธวรัตน์.  2550.  การเจริญเติบโต ผลผลิต และการสะสมธาตุอาหารหลักของพริกขี้หนูไทยสองสายพันธุ์.  วิทยาสารกำแพงแสน  5(พิเศษ): 136-143.
ณัฐวุฒิ เอ้งฉ้วน, สุริยา สาสนรักกิจ, จันทร์จรัส วีรสาร และ อรุณศิริ กำลัง.  2558.  ผลของการใส่เถ้าไม้ยางพาราต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวในดินกรด.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4(3): 39-50.
ธนภัทร ปลื้มพวก, จันทร์จรัส วีรสาร, อรุณศิริ กำลัง และ ธงชัย มาลา.  2558.  การปนเปื้อนแคดเมียมในดินและการสะสมในผลผลิตข้าวบนพื้นที่ตำบลแม่ตาวและตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.  วารสารเกษตรพระวรุณ  12(1): 1-8.
ธนภัทร ปลื้มพวก, ธงชัย มาลา และ อรุณศิริ กำลัง.  2557.  ปริมาณแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในดินนาปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่ตาว จังหวัดตาก ประเทศไทย.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2): 26-38.
บูรนา วงษาราม, อรุณศิริ กำลัง, จันทร์จรัส วีรสาร และ รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์.  2558.  ผลของการจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4(2): 14-28.
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์, ลักขณา เบ็ญจวรรรณ์ และ รัตนะ บุลประเสริฐ.  2559.  การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก.  วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(1): 56-62.
ภัคสิริ ตลาภา, อรุณศิริ กำลัง, บุญรักษ์ พัฒนกนก, จันทร์จรัส วีรสาร และ วิชา นิยม.  2550.  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคาดคะเนปริมาณการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบจำลอง Morgan-Morgan and Finney.  วิทยาสารกำแพงแสน 5(พิเศษ): 127-135.
ภัทรสวันต์ แสงคำ, อรุณศิริ กำลัง และ จันทร์จรัส วีรสาร.  2550.  ผลของการจัดการดินปนเปื้อนโซเดียมเบนทอไนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง.  วิทยาสารกำแพงแสน สาขาพืช  5(3): 10-18.
สิริสุข สุขประเสริฐ, อรุณศิริ กำลัง, สุริยา สาสนรักกิจ, จันทร์จรัส วีรสาร และ รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ.  2550.  ผลของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 60.  วิทยาสารกำแพงแสน สาขาพืช  5(1): 1-7.
สายชล สุขญาณกิจ และ ธนภัทร ปลื้มพวก.  2558.  ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและธาตุอาหารหลักในข้าวเจ้าพันธุ์ กข. 41 ที่ปลูกในชุดดินอยุธยา.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  26(3)(พิเศษ): 577-580.

write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ
กริช สิทธิโชคธรรม, อรุณศิริ กำลัง, จันทร์จรัส วีรสาร และ สุริยา สาสนรักกิจ.  2551.  ผลของการใส่มูลสัตว์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452 ใน 3 ฤดูปลูก, หน้า 79-86.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5.  8-9 ธันวาคม 2551.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
จันทร์จรัส วีรสาร, ศิวโรจน์ สุวรรณโณ และ อรุณศิริ กำลัง.  2559.  ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับชิ้นส่วนพืชจากการตัดแต่งกิ่งไม้และปุ๋ยมูลไก่ต่อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452 และสมบัติดิน, หน้า 1898-1907.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13.  8-9 ธันวาคม 2559.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
จันทร์จรัส วีรสาร, บูรนา วงษาราม, ธนภัทร ปลื้มพวก, อรุณศิริ กําลัง, ภูวนภ ศรีวิชยางกูร และ สุภาพร บุญส่ง.  2557.  ผลของการจัดการพืชปุ๋ยสดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผัก.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11.  8-9 ธันวาคม 2557.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
จันทร์จรัส วีรสาร และ วิสุทธิ์ วีรสาร.  2556.  โปรไฟล์ความต้านทานต่อการแทงทะลุของดินนาและค่าวิกฤตของความแข็งเมื่อเกิดนาหล่ม, หน้า 2378-2387.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ครั้งที่ 10.  6-7 ธันวาคม 2556.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
จันทร์จรัส วีรสาร, ธนภัทร ปลื้มพวก และ ภูมิน กิจเดช.  2555.  ผลของขนาดกองและการกลับกองต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจกในกองปุ๋ยหมัก, หน้า 1853-1861.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9.  6-7 ธันวาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
จันทร์จรัส วีรสาร, ธนพัฒน์ ปลื้มพวก, สัญชัย เพ็ชรรุณ, สุรินทร์ คงจิ๋ว, มนัส ศรีละออ, อาณัติ เฮงเจริญ, และ เธียร วิทยาวรากุล.  2553.  ผลของการกลับกองปุ๋ยต่อสมบัติทางกายภาพของปุ๋ยหมักจากชิ้นส่วนพืชที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้, หน้า 1947-1957.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7.  7-8 ธันวาคม 2553.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
จันทร์จรัส วีรสาร, อรุณศิริ กำลัง และ วรรณา ปลื้มพวก.  2549.  ผลของการปลดปล่อยไนโตรเจนจากมูลโคขุนและมูลโคเลี้ยงปล่อยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง, หน้า 755-762.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 3.  6-7 ธันวาคม 2549.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ธนพัฒน์ ปลื้มพวก, อรุณศิริ กำลัง, จันทร์จรัส วีรสาร และ ปิยมาภรณ์ เจริญสุข.  2552.  ผลของการใส่มูลสัตว์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า, หน้า 522-529.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1.  23-24 เมษายน 2552.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
บูรนา วงษาราม, อรุณศิริ กำลัง, จันทร์จรัส วีรสาร และ ธนภัทร ปลื้มพวก.  2558.  ผลของการจัดการดินต่อคุณภาพดินและการกักเก็บคาร์บอนในดินที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452 ต่อเนื่อง 2 รุ่น, หน้า 1759-1772.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12.  8-9 ธันวาคม 2558.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
ภัทรสวันต์ แสงคำ, อรุณศิริ กำลัง และ จันทร์จรัส วีรสาร.  2549  ผลของการจัดการดินปนเปื้อนโซเดียมเบนทอไนต์ ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง, หน้า 719-725.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 3.  6-7 ธันวาคม 2549.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
รัตติญา พรมแสง, อรุณศิริ กำลัง, จันทร์จรัส วีรสาร, ธนพัฒน์ ปลื้มพวก, สุริยา สาสนรักกิจ.  2553.  ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน, หน้า 165-175.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7.  7-8 ธันวาคม 2553.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
รัตติญา พรมแสง, อรุณศิริ กำลัง และ จันทร์จรัส วีรสาร. 2552. ผลของการปลดปล่อยไนโตรเจนจากการหมักมูลโคนมและมูลโคขุน, หน้า 574-582.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1.  23-24 เมษายน 2552.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
วรกานต์ ยอดชมพู, อรุณศิริ กำลัง, จันทร์จรัส วีรสาร และ สุริยา สาสนรักกิจ.  2552.  ผลของการใส่ปุ๋ยมูลโคร่วมกับปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยรองพื้นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว, หน้า 63-72.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6.  8-9 ธันวาคม 2552.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
สายชล สุขญาณกิจ และ ธนภัทร ปลื้มพวก.  2559.  ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR ร่วมกับปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อผลผลิต ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในผักโขมจีน, หน้า 1887-1897.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13.  8-9 ธันวาคม 2559.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
สายชล สุขญาณกิจ, ธนภัทร ปลื้มพวก และ ธนวรรณ พาณิชพัฒน์.  2558.  ผลของฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการดูดฟอสฟอรัสในข้าวเจ้าพันธุ์ กข 41, หน้า 1751-1758.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12.  8-9 ธันวาคม 2558.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม.
อรุณศิริ กำลัง, จันทร์จรัส วีรสาร, รัตติญา นนทกรกิติกุล และ ธนภัทร ปลื้มพวก.  2556.  การจัดการธาตุอาหารพืชในแนวทางเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีเพื่อผลิตข้าวโพดฝักอ่อนต่อเนื่อง 3 ปี ในชุดดินกําแพงแสน, หน้า 111-119.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10.  6-7 ธันวาคม 2556.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
อรุณศิริ กำลัง, จันทร์จรัส วีรสาร และ บุษบา ปัญญาชน.  2555.  ผลของการใช้นํ้าหมักกากกาแฟในดินเนื้อปูนต่อการเจริญเติบโต, หน้า 2277-2285.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9.  6-7 ธันวาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
อรุณศิริ กำลัง, จันทร์จรัส วีรสาร และ บุษบา ปัญญาชน.  2555.  การใช้ปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยพืชสดในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์, หน้า 1248-1257.  ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9.  6-7 ธันวาคม 2555.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
Kumlung, A., J. Verasan, R. Nontakornkitikulana and T. Pluemphuak.  2014.  Assessment of nutrient management practices effects on some chemical soil properties and macro nutrient status on 3 successive years of organic baby corn, p. 365.  In Abstract of The 20th World Congress of Soil Science.  Jun. 8-13, 2014.  ICC Jeju, Jeju, Korea.
Kumlung, A., J. Verasan and S. Sukyarnkit.  2011.  Utilization  of tropical legume species as carbon sequestration and source of plant fertilizer, pp. 761-768.  In Proceedings of The 1st Environment Asia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity”.  Mar. 22-25, 2011.  Bangkok, Thailand.
Promsang, R., A. Kumlung, J. Verasan, T. Pluemphuak and S. Sassanarakkit.  2011.  Utilization of natural fertilizer materials in baby corn production, pp. 878-885.  In Proceedings of the 1st Environment Asia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity”.  Mar. 22-25, 2011.  Bangkok, Thailand.
Sassanarakkit, S., A. Kumlung, J. Verasan, A. Meemak and A. Kareklin.  2006.  Responses of Rice to Organo Chemical Fertilizers as Compared to Chemical Fertilizers, p.157.  In Abstract of The 14th World Fertilizer Congress.  Jan. 22-27, 2006.  Chiang Mai, Thailand.

write a noteบทความทางวิชาการ
จันทร์จรัส วีรสาร, อตินุช แซ่จิว และ ไพร มัธวรัตน์.  2551.  การปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชของวัสดุปลูก.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  22(2): 4-10.
จันทร์จรัส วีรสาร, อรุณศิริ กำลัง และ สุวรรณี เพียรทำดี.  2550.  ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในผักใบเขียวต่อปริมาณโพแทสเซียมในการบริโภค.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  21(2): 11-15.

คำแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์
  bullet red2  การเก็บตัวอย่างพืช bullet red2  การเก็บตัวอย่างดิน bullet red2  การเก็บตัวอย่างน้ำ

ดาวน์โหลด
  13 18  แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน/วัสดุอนินทรีย์ (Inorganic)
  13 18  แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ตัวอย่าง พืช/วัสดุอินทรีย์ (Organic)
  13 18  แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
  13 18  แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์โลหะหนัก (Heavy Metals)
  13 18  แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ/สารละลาย (Water/Solution)
  13 18  ใบแจ้งการขอรับบริการ
  13 18  ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง (ปรับปรุงล่าสุด 30 เม.ย. 2563)
  13 18  ระเบียบและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  13 18  อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์และบริการ