ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ
(Plant Conservation and Utilization Unit)

right arrow งานวิจัยและบริการงานวิจัย: ด้านการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไม้หอม ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับพันธุ์ไม้หอม รวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก การปลูกผักอินทรีย์

right arrow งานบริการวิชาการ:
  1) การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพื่อการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง พืชผักสวนครัว
    หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ
  2) ให้บริการเรือนปลูกพืชทดลองสำหรับงานวิจัย การเรียน-การสอน บริษัทเอกชน เพื่อการปลูกพืชทดลองตามวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน และกิจกรรมต่างๆ
    หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ
    โรงเรือนปลูกพืชทดลอง (ตาข่าย)                                                 โรงเรือนกระจก                       

  3) การจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    1. พันธุ์ไม้ทรงปลูก
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/images/file/magnolia.pdf
pcu60 04    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/images/file/peltophorum.pdf
2. ทรัพยากรพืชพรรณ
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/herb.html
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/old-fragrant.html
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/new-fragrant.html
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/fruit.html
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/ornament.html
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/weed.html
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/nanasara.html
    http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/youtube.html

    หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ
    หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ
right arrow งานฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี: การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้หอมขนาดใหญ่ องค์ความรู้ด้านไม้หอม การปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ทางการค้า
  หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ
   หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ
บุคลากร
นพพล เกตุประสาท นายนพพล  เกตุประสาท  (Mr. Noppol  Ketprasart)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูนครปฐม
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: องค์ความรู้ด้านไม้หอมชนิดต่างๆ
การขยายพันธุ์พืช
การออกแบบจัดสวน
E-mail: rdinpk@ku.ac.th

ผลงานวิชาการปัจจุบันย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2549
write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ และ รัตนะ บุลประเสริฐ.  2559.  การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก.  วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  3(1): 56-62.

write a noteเอกสารประกอบการฝึกอบรม
อุดม แก้วสุวรรณ์.  2559.  ความสำคัญของวัสดุปลูกและเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกและใช้ประโยชน์.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง ปุ๋ยอินทรีย์แนวตั้ง วัสดุอินทรีย์แบบไม่กลับกอง และปุ๋ยน้ำหมัก เพื่อสิ่งแวดล้อม”.  รุ่นที่ 1.  18 สิงหาคม 2559.  โรงพยาบาลกองบิน กองบิน, 1 ต. หนองไผ่ล้อม, อ. เมือง, จ. นครราชสีมา.
อุดม แก้วสุวรรณ์.  2559.  ความสำคัญของวัสดุปลูกและเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกและใช้ประโยชน์.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง และปุ๋ยน้ำหมัก”.  รุ่นที่ 1.  3 มีนาคม 2559.  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา, กรมแพทย์ทหารอากาศ, ต. กระตีบ, อ. กำแพงแสน, จ. นครปฐม.
อุดม แก้วสุวรรณ์.  2558.  ความสำคัญของวัสดุปลูกและเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกและใช้ประโยชน์.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้การเกษตรเพื่อประโยชน์ การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสวนครัว”. รุ่นที่ 1.  10 กุมภาพันธ์ 2558.  รุ่นที่ 2.  7 เมษายน 2558.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
อุดม แก้วสุวรรณ์.  2557.  ความสำคัญของวัสดุปลูกและเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกและใช้ประโยชน์.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกเพื่อการปลูพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง”. รุ่นที่ 1.  25 สิงหาคม 2557.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี, อ. โพธาราม, จ. ราชบุรี.  รุ่นที่ 2.      30 กันยายน 2557.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
write a noteการเขียนและเผยแพร่บทความทางวิชาการ
นพพล เกตุประสาท.  2556.  เทคนิคการตอนไม้ขนาดใหญ่ใช้เวลาเร็วขึ้น.  วารสารเคหเกษตร  37(11): 15-17.

ดาวน์โหลด
  13 18  แบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมสวนไม้หอม