ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง

right arrow งานวิจัย: ดำเนินการวิจัยในการสร้างและประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลง และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช

 
right arrow งานบริการวิชาการ: การผลิตแมลงศัตรูพืชเพื่อใช้ในงานวิจัย  
  หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง  
right arrow งานฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี: การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
  หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง  
right arrow งานสนับสนุนการเรียนการสอน: ร่วมสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ วิชาปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ วิชาโรควิทยาของแมลง วิชาการเพาะเลี้ยงเซลล์ชั้นสูง  
  หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง  
บุคลากร
สุดาวรรณ เชยชมศรี นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี  (Mrs. Sudawan Chaeychomsri)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. ชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.ม. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dr. Agr. Agronomy (Insect Virus Molecular Biology), Nagoya University, Japan
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การเพาะเลี้ยงเซลล์แมลง
อณูชีววิทยาของไวรัสแมลง
E-mail: rdisuc@ku.ac.th

จรูญ บุญวงษ์ นายจรูญ  บุญวงษ์  (Mr. Jaroon Boonwong)
ประวัติการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.) วิทยาลัยครูนครปฐม
ตำแหน่ง: พนักงานห้องปฏิบัติการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การเพิ่มปริมาณแมลงศัตรูพืชด้วยอาหารเทียม
E-mail: rdijrb@ku.ac.th
   

ผลงานวิชาการปัจจุบันย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2549
write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
Chaeychomsri, S., W. Chaeychomsri, M. Ikeda and M. Kobayashi.  2017.  Susceptibility of a cloned cell line from Helicoverpa armigera to homologous nucleopolyhedrovirus.  J. Adv. Agr. Technol.  (in press).
Chaeychomsri, S., W. Chaeychomsri, M. Ikeda and M. Kobayashi.  2016.  A new continuous cell line of Spodoptera exigua and its susceptibility to Autographa californica multicapsid nucleopolyhedrovirus.  J. Adv. Agr. Technol.  3: 231-238.
Chaeychomsri, W., S. Yamkong, S. Chaeychomsri and J. Siruntawineti.  2016.  Effects of large volume crocodile blood collection on hematological values of Siamese crocodiles (Crocodylus siamensis).  J. Adv. Agr. Technol.  3: 252-257.
Chaeychomsri, W., E. Threenet, S. Chaeychomsri and J. Siruntawineti.  2015.  Effectiveness treatment of iron deficiency anemia Sprague Dawley rats with freeze dried crocodile blood.  Int. J. Life Sci. Biotech. Pharm. Res.  4: 42-49.
Chaeychomsri, S., W. Chaeychomsri, M. Ikeda and M. Kobayashi.  2015.  Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus during serial passage in cell culture.  J. Adv. Agr. Technol.  2: 63-70.
Chaeychomsri, W., S. Chaeychomsri, M. Tantirungkij, P. Tabthipwon, N. Noparatnaraporn and V. Siripholvat.  2008.  Characterization of microsatellite markers for the Siamese crocodile and amplification in the closely related genus CrocodylusKasetsart J. (Nat. Sci.)  42: 682-692.
Ikeda, M., M. Shikata, N. Shirata, S. Chaeychomsri and M. Kobayashi.  2006.  Gene organization and complete sequence of the Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus genome.  J. Gen. Virol.  87: 2549-2562.
Kaewwises, M., S. Chaeychomsri, S. Chowpongpang and T. Attathom.  2006.  Identification of the polyhedrin gene of Thai Bombyx mori nucleopolyhedrovirus.  ScienceAsia  32: 421-427.
Kaewwises, M., S. Chaeychomsri, S. Chowpongpang and T. Attathom.  2007.  Restriction endonuclease pattern of Thai Bombyx mori L. nucleopolyhedrovirus.  Thai Agric. Res. J.  25: 86-97.
Ogembo, J. G., B. L. Caoili, M. Shikata, S. Chaeychomsri, M. Kobayashi and M. Ikeda.  2009.  Comparative genomic sequence analysis of novel Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (NPV) isolated from Kenya and three other previously sequenced Helicoverpa spp. NPVs.  Virus Genes  39: 261–272.
Ogembo, J. G., S. Chaeychomsri, B. L. Caoili, M. Ikeda, and M. Kobayashi.  2008.  Susceptibility of the cell line Hv-AM1 from Heliothis virescens to eight selected nucleopolyhedroviruses.  J. Insect Biotechnol. Sericol.  77: 141-150.
Ogembo, J. G., S. Chaeychomsri, B. L. Caoili, M. Ikeda, and M. Kobayashi.  2008.  Susceptibility of newly established cell lines from Helicoverpa armigera to homologous and heterologous nucleopolyhedroviruses.  J. Insect Biotechnol. Sericol.  77: 25-34.
Ogembo, J. G., S. Chaeychomsri, K. Kamiya, H. Ishikawa, Y. Katou, M. Ikeda and M. Kobayashi.  2007.  Cloning and comparative characterization of nucleopolyhedroviruses isolated from African bollworm, Helicoverpa armigera, (Lepidoptera: Noctuidae) in different geographic regions.  J. Insect Biotechnol. Sericol.  76: 39-49.
Threenet, E., W. Chaeychomsri, S. Chaeychomsri and J. Siruntaweneti.  2016.  Protein biomarker screening on effect of freeze dried crocodile blood and vitamin C in iron-deficient anemic rats.  Chiang Mai J. Sci.  43:1077-1089.