ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี
(Phytochemistry Research and Analysis Unit)

right arrow งานวิจัย:
  1) สำรวจ ศึกษา วิจัย และจำแนกชนิดของพืช โดยใช้สัณฐานวิทยาของพืชและพฤกษเคมี
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี
  2) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี ปริมาณสารสำคัญ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืช เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการนำสารสกัดจากพืชมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี
  3) พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Chromatography เช่น Gas Chromatography (GC) และ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) เป็นต้น เพื่อการวิจัยด้านเคมี ชีวเคมี เกษตร สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี
  4) ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารสำคัญกับสรีรวิทยาความเครียดของพืช
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี
  5) รงควัตถุ (Pigment) ในพืช เช่น ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานิน เบต้าแคโรทีน เป็นต้น และคุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี
right arrow งานบริการวิชาการ:
  1) ให้บริการอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือเฉพาะทางด้านเทคนิค Chromatography เช่น GC และ HPLC เป็นต้น และเทคนิค Spectrophotometry เช่น เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนและบุคคลทั่วไป เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และการผลิตบัณฑิต
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี
  2) ให้บริการเตรียมตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเทคนิค Chromatography เช่น GC และ HPLC เป็นต้น และเทคนิค Spectrophotometry เช่น เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนและบุคคลทั่วไป
  3) เผยแพร่องค์ความรู้ ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิค Chromatography และ Spectrophotometry จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์วิจัย เช่น การพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ และการแปลผลที่ถูกต้อง
    หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี
right arrow งานบริการวิเคราะห์:
  1) บริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Chromatography เช่น GC และ HPLC ทั้งในพืชและสัตว์ เพื่อการวิจัยด้านเคมี ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม และผลิตผลการเกษตร
  2) บริการวิเคราะห์สารระเหยต่างๆ เช่น Volatile fatty acid, Ethanol และ Methanol เป็นต้น
  3) บริการวิเคราะห์กรดไขมันทั้งในพืชและสัตว์
  4) บริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Spectrophotometry เช่น วิเคราะห์สารปรับสมดุล (Osmolyte) และสารต้านอนุมูลอิสระในพืช เป็นต้น

right arrow งานฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี:
  1) ให้การเยี่ยมชมกิจกรรมด้านเทคนิค Chromatography ทั้งการบรรยายหรือสาธิต
  2) การจัดนิทรรศการทางวิชาการ
  3) การเสนอผลงานทางวิชาการ
    ptc60 08
right arrow งานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต:
  1) สนับสนุนการเรียน การสอน และการทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี โดยใช้เทคนิค Chromatography และ Spectrophotometry แก่นิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ของสถาบันการศึกษาต่างๆ
  2) ให้การฝึกงานนิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ

บุคลากร
สมนึก พรมแดง นางสาวสมนึก  พรมแดง  (Ms. Somnuk Promdang)
ประวัติการศึกษา: กศ.บ. (ชีววิทยา) วิชาเอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูนครปฐม
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การสกัด การแยกและวิเคราะห์สารสำคัญจากพืชโดยเทคนิคทาง
โครมาโตกราฟฟี: Gas Chromatography (GC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)
การตรวจสอบสายพันธุ์พืชด้วยเทคนิค Gel Electrophoresis
Phytochemistry of Plant
E-mail: rdisop@ku.ac.th

ศิริพรรณ สุขขัง นางสาวศิริพรรณ  สุขขัง  (Ms. Siriphan Sukkhaeng)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (ชีววิทยา) เกรียตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: สรีรวิทยาความเครียดของพืช
สารกำจัดวัชพืชจากธรรมชาติ
พฤกษเคมี
E-mail: fagrsps@ku.ac.th

สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ นางสายน้ำอ้อย  สว่างเมฆ  (Mrs. Sainam-oi Sawarngmek)
ประวัติการศึกษา: ปวช. (พณิชยกรรม) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ตำแหน่ง: พนักงานห้องปฏิบัติการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ: การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Gas Chromatography (GC)
E-mail: rdisosm@ku.ac.th
   
   

ผลงานวิชาการปัจจุบันย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2549
write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
บุบผา คงสมัย, จินตนา จั่นเจิม และ สมนึก พรมแดง.  2553.  ปริมาณอัลฟาโทโคฟิรอลและน้ำมันในทานตะวัน (Helianthus annuus L.) สายพันธุ์แท้ พันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสมการค้า.  วารสารวิชาการเกษตร  28(3): 317-325.
วรางคณา จิตตชุ่ม, สมนึก พรมแดง, น้ำฝน ทองทวี และ สหณัฐ เพชรศรี.  2560.  การตรวจคัดกรองสารกลุ่ม Phytoecdysteroids ใน Microsoroid ferns บางชนิดที่พบในประเทศไทย.  SDU Res. J.  9(3): 81-96.
สมนึก พรมแดง, สุคันธรส ธาดากิตติสาร และ ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์.  2556.  การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไขมันและเอนไซม์ไลเปสของผลมะพร้าวอ่อนในระหว่างการเก็บรักษา.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  44(3): 61-64.
Kanto, U., K. Jutamanee, Y. Osotsapar, W. Chai-arree, W. Jintanawich, S. Promdang and J. Junjerm.  2013.  Quantification of  5- aminoleevulinic acid in swine manure extract by HPLC- fluorescence.  Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies  36: 2731-2748.
Pointinger, S., S  Promdang, S  Vajrodaya, C.M Pannell, O. Hofer, K. Merrreiter and H. Greger.  2008.  Silvaglin and related 2,3-secodammarane derivatives – unusual types of triterpenes from Aglaia silvestrisPhytochemistry  69: 2696-2703.
Thammachat, T., S. Tubcharoen, S Soradech and S. Promdang . 2012.  Moisturizing gel formulation containing Pueraria mirifica extracts as anti-wrinkle agent.  Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 36 (Suppl.): 162-165.
Wisutiamonkul, A., S. Promdang, S. Ketsa and W.G. van Doorn.  2015.  Carotenoids in durian fruit pulp during growth and postharvest ripening.  Food Chemistry  180: 301-305.

write a noteผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ
ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง และ สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ.  2560.  ผักพื้นบ้านรสเปรี้ยวในการเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, หน้า 288-295.  ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 (สาขาพืช).  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, กรุงเทพฯ.
สมโภชน์ ทับเจริญ, ธนโชติ ธรรมชาติ, สุภาณี ฟ้ารุ่งสาง, เกรียงศักดิ์ สะอาดรักษ์ และ สมนึก พรมแดง.  2556.  การผลิตและใช้ประโยชน์ถั่วเวลเวท (Mucuna pruriens (L.) DC. var. utilis สำหรับปศุสัตว์ของประเทศไทย 1. การศึกษาลักษณะโภชนะและสาร L-Dopa ของถั่วเวลเวทปลูกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, หน้า. 2009-2017.  ใน การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง และ สรัญญา วัชโรทัย.  2551.  พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัย
วนเกษตรตราด จังหวัดตราด, หน้า 319-327.  ใน เรื่องเต็มงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 (สาขาพืช).  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, กรุงเทพฯ.
Thammachat, T., S. Tubcharoen, S. Promdang and S. Buaphan.  2012.  Effects of sterilizing process on color, microbial and total isoflavanoid compounds from Pueraria mirifica SARDI 190 in Thailand, pp. 101-105.  In 14th Food Innovation Asia Conference.  Jun. 14-15, 2012.  BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.
Thammachat, T., S. Tubcharoen, S. Promdang and S. Soradech.  2012.  Application of microwave to microbial contamination in Pueraria mirifica SARDI 190 in Thailand, pp. 1-4.  In 4th International conference on Natural Products for Health and Beaty (NATPRO 4).  Nov. 28-30, 2012.  Chang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand.

write a noteบทความทางวิชาการ
สมนึก พรมแดง และ สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ.  2555.  แก๊สโครมาโทกราฟีเพื่อการวิเคราะห์กรดไขมัน.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 26(2) :16-21.
สมนึก พรมแดง และ สรัญญา วัชโรทัย.  2550.  ความหลากหลายของพืชสกุล Aglaia  (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด.  วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  21(1): 11-14.

write a noteเอกสารประกอบการฝึกอบรม
สมนึก พรมแดง, ศิริพรรณ สุขขัง และ สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ.  2559.  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลไม้, หน้า 36-49.  ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม.  “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.  6-7 สิงหาคม 2559.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง และ สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ.  2559.  การสกัดและการกลั่นน้ำมันหอมระเหย, หน้า 31-37.  ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  27-28 มกราคม 2559.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง และ สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ.  2559.  การสกัดน้ำมันในพืชด้วยตัวทำละลาย, หน้า 38-44.  ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  27-28 มกราคม 2559.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง และ สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ.  2559.  แก๊สโครมาโทกราฟีเพื่อการวิเคราะห์กรดไขมันในน้ำมันพืช, หน้า 45-56.  ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  27-28 มกราคม 2559.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง.  2559 .  HPLC ในงานวิเคราะห์, หน้า 57-68.  ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  27-28 มกราคม 2559.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง และ สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ.  2558.  การวิเคราะห์หาปริมาณกรดอินทรีย์ในผลไม้, หน้า 9-23.  ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม “โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.  27 พฤศจิกายน 2558.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง.  2558.  การแยกสารในพืช, หน้า 9-34.  ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม “โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.  13 กุมภาพันธ์ 2558.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง.  2558.  การวัดปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรด้วยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิด โครมาโทกราฟี, หน้า 47-53.  ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์” นักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา.  17-18 มกราคม 2558.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง และ สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ.  2557.  แก๊สโครมาโทกราฟี: หลักการและการตรวจสอบหาชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์, หน้า 47-57.  ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการเคมี”  นักเรียนห้องพิเศษ ม. 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี.  17 สิงหาคม 2557.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง และ สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ.  2556.  แก๊สโครมาโทกราฟี เพื่อการวิเคราะห์กรดไขมันในน้ำมันพืช, หน้า 41-56.  ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “ปฏิบัติการเคมี” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี.  28 กรกฎาคม 2556.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง และ สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ.  2556.  การสกัดน้ำมันในพืชด้วยตัวทำละลาย (Solvent extraction), หน้า 57-63.  ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “ปฏิบัติการเคมี” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี.  28 กรกฎาคม 2556.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม.
ptc60 09
สมนึก พรมแดง.  2556.  HPLC : การวิเคราะห์ปริมาณอัลฟาโทโคฟีรอลในน้ำมันพืช, หน้า 54-66.  ใน เอกสารประกอบฝึกอบรม ค่ายวิทยาศาสตร์ “ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา.  26-27 มกราคม 2556.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง และ สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ.  2555.  แก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography, GC), หน้า 16-20.  ใน เอกสารประกอบฝึกอบรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.  31 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2555.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม.
สมนึก พรมแดง.  2555.  ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี, หน้า 21-25.  ใน เอกสารประกอบฝึกอบรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.  31 กรกฎาคม – สิงหาคม 2555.  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี, ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม.

ดาวน์โหลด
  13 18  อัตราค่าบริการ