ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัล
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565
รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, ศิริวรรณ ทิพรักษ์, นพพล เกตุประสาท, และวุฒิชัย ทองดอนแอ บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น" ประจำปี 2565 สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ภาคโปสเตอร์ อ่านต่อ...
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศ" สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคลากร ในโครงการการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 อ่านต่อ...
รางวัล Popular Vote การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566
รางวัล Popular Vote การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับ "รางวัล Popular Vote" ในโครงการการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 อ่านต่อ...
รางวัล GOLD PRIZE การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วช. พ.ศ. 2567
รางวัล GOLD PRIZE การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วช. พ.ศ. 2567 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล GOLD PRIZE ในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการ "2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition" (IPITEx 2024) อ่านต่อ...
รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566
รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ นักวิจัยชำนาญการ หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน 45 ปี ผลงาน "อนุภาคนาโนแคลเซียมเปอร์ออกไซด์บนฐานถ่านชีวภาพเพื่อการกำจัดและนำกลับใช้ซ้ำของฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ"
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ปุณยวีร์ เดชครอง นักวิจัยชำนาญการ หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 อ่านต่อ...
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ปุณยวีร์ เดชครอง นักวิจัยชำนาญการ หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 อ่านต่อ...
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ศิริพรรณ สุขขัง นักวิจัยชำนาญการ หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 อ่านต่อ...
รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบโปสเตอร์
รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสมนึก พรมแดง ดร. ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน และ ดร. ศิริพรรณ สุขขัง ที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย การนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากการส่งผลงานวิจัยเรื่อง ปริมาณออกซาเลตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักโขม 12 สายพันธุ์ ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 อ่านต่อ...
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภคพร สาทลาลัย นักวิจัยปฏิบัติการ หน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 นักวิจัยดีเด่น ด้านบริการวิชาการ กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี อ่านต่อ...
รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร. รงรอง หอมหวล นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส และนางสาวรัตนา เอการัมย์ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น จากการส่งผลงานวิจัยเรื่อง เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อร่วมกับกรดซิตริกเพื่อยับยั้งสารสีน้ำตาลในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาแฟ Coffea caneophora (Robusta) อ่านต่อ...
รางวัลนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ สาขาผัก ระดับชมเชย
รางวัลนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ สาขาผัก ระดับชมเชย ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร. อัญชลี รวีโรจน์วิบูล์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ สาขาผัก ระดับชมเชย จากการส่งผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีชักนำต้นกะเพรา 4N ในสภาพหลอดทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยา อ่านต่อ...
รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562
รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภคพร สาทลาลัย นักวิจัยปฏิบัติการ หน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562 ด้านบริการวิชาการ สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี และได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี อ่านต่อ...
รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2561
รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2561 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ คุณสายน้ำอ้อย สว่างเมฆ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน/สนับสนุน/งานช่าง และได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อ่านต่อ...
รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561
รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ และนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561 ด้านวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และด้านบริการวิชาการ สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี อ่านต่อ...
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application 2018
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application 2018 ผลงานอากาศยานไร้นักบินสำหรับผลิตกุ้งในระบบปิดโดยอาศัยหลักการทางชีวภาพ จากทีมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application 2018 จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) อ่านต่อ...
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
สมนึก พรมแดง นางสาวสมนึก พรมแดง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 และเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 อ่านต่อ...
รางวัล The Best Presentation
ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The Best Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง "Establishment of new cell lines from pupal ovaries of Spodoptera exigua with differential susceptibility to homologous nucleopolyhedrovirus" อ่านต่อ...
รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560
สมนึก พรมแดง คุณสมนึก พรมแดง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 ประเภทข้าราชการ กลุ่มงานบริการวิชาการ และคุณสมชาย แกสันเทียะ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.3 หน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์ ประเภทลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน/สนับสนุน/งานช่าง อ่านต่อ...
รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์
สุดาวรรณ เชยชมศรี ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป อ่านต่อ...
รางวัล The Best Oral Presentation
สุดาวรรณ เชยชมศรี ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Identification of a New Granulovirus from Naturally Infected Spodoptera litura Larvae in Thailand" อ่านต่อ...
รางวัล The Best Oral Presentation
สุดาวรรณ เชยชมศรี ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Susceptibility of a Cloned Cell Line from Helicoverpa armigera to Homologous Nucleopolyhedrovirus" อ่านต่อ...
รางวัล The Best Oral Presentation
สุดาวรรณ เชยชมศรี ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "A New Continuous Cell Line of Spodoptera exigua and Its Susceptibility to Autographa californica Multicapsid Nucleopolyhedrovirus" อ่านต่อ...
รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559
สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, ทัศนีย์ ชัยคงดี นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส นักวิจัย หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และนางสาวทัศนีย์ ชัยคงดี พนักงานห้องปฏิบัติการ หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559 อ่านต่อ...
รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ ดร. ลักขณา  เบ็ญจวรรณ์ นักวิจัยชำนาญการ หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ทีมวิจัยได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 เรื่อง "การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม" อ่านต่อ...
รางวัลชมเชย สาขาพืช
สุดาวรรณ เชยชมศรี ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลชมเชย สาขาพืช จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง โคลนจากเซลล์ไลน์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายและความไวของเซลล์ของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส อ่านต่อ...
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิจัย/สร้างสรรค์ผลงาน 36 ปีด้านบริการวิชาการ
รงรอง หอมหวล ดร. รงรอง หอมหวล นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านวิจัย/สร้างสรรค์ผลงาน 36 ปีด้านบริการวิชาการ อ่านต่อ...
รางวัล The most excellent paper
สุดาวรรณ เชยชมศรี ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The most excellent paper จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus during serial passage in cell culture" อ่านต่อ...
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2554
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2554 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณยวีร์ เดชครอง นักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2554 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 อ่านต่อ...
รางวัลผลงานวิจัยยอดนิยมระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์
นตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  ศิริวรรณ ทิพรักษ์  และพิทักพงศ์ ป้อมปรานี  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดนิยมระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์ เรื่อง "ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและสารเคมี" อ่านต่อ...
รางวัลผลงานวิจัยลำดับที่ 2 ภาคโปสเตอร์
รงรอง หอมหวล รงรอง หอมหวล  มณฑา วงศ์มณีโรจน์  เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  สุลักษณ์ แจ่มจำรัส  รัตนา เอการัมย์  พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล  ชูศักดิ์ คุณุไทย  และชวนพิศ อรุณรังสิกุล  ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยลำดับที่ 2 ภาคโปสเตอร์ เรื่อง "การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสาร สำคัญทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงข้าวหอมมะลิ 105" อ่านต่อ...
รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ ดร. เนตรชนก  เกียรติ์นนทพัทธ์  นักวิจัยชำนาญการ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ด้านการผลิตพืช (ผักและพืชอื่นๆ) จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของ Soil Mate ต่อการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก" อ่านต่อ...
รางวัลดี การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
มณฑา วงศ์มณีโรจน์ นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลดี ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืชผัก จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การผลิตต้นกล้าเร่วหอมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" อ่านต่อ...
รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ ดร. อัญชลี  รวีโรจน์วิบูลย์  นักวิจัยชำนาญการ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืชผัก จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การผลิตต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 X CA2106)" อ่านต่อ...
รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานสาขาพืช
สุดาวรรณ เชยชมศรี นางสุดาวรรณ  เชยชมศรี  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลชมเชย สาขาพืช จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การจำแนกเซลล์ไลน์ของแมลงด้วยเทคนิคพีซีอาร์" อ่านต่อ...
รางวัล 1st prize biological science poster presentation award 2010
1<sup>st</sup> prize biological science poster presentation award 2010 นางสาวปุณยวีร์ เดชครอง นักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัล "1st prize biological science poster presentation award 2010" ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง "Photonic crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacus" อ่านต่อ...