ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ
topic01ในปี พ.ศ. 2515 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นว่า การขยายตัวของสถาบันการศึกษาทางการเกษตรในวิทยาเขตบางเขนมีข้อจำกัด เนื่องจากชุมชนโดยรอบได้เปลี่ยนจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลกและงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายและขยายกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเกษตรมาสู่วิทยาเขตแห่งใหม่ ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,841 ไร่ ที่ อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม และได้เคลื่อนย้ายนิสิต อาจารย์ บุคลากร รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มาเริ่มดำเนินการ ณ วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งแต่เดือนพฤจิกายน พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา
topic01ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความพร้อมทางด้านการวิจัย การบริการ และการเผยแพร่วิชาการแก่ชุมชน รัฐบาลไทยมีความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือในรูปให้เปล่าแก่มหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2521 เพื่อก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ณ วิทยาเขตแห่งนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523
topic01ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เป็นอาคารชั้นเดียวครอบคลุมพื้นที่ 12,037 ตารางเมตร มีพื้นที่ใช้สอยภายในตัวอาคารรวมทั้งสิ้น 10,293 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2522 แล้วเสร็จส่งมอบได้เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2523 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523
topic01ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง    ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ให้มีฐานะเทียบเท่า ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2532  และโอนมาสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549
topic01วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประกาศยุบเลิกสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ตามแนวทางการบูรณาการภารกิจด้านการบริหารการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดกลุ่มภารกิจเชิงบูรณาการตามแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
topic01วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง โอนไปสังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ตามประกาศการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะเกษตร กำแพงแสน
clgc contact
topic01ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เป็นสถานที่ให้บริการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ แก่งานวิจัย เป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาการด้านการเกษตรและวิทยาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำการประกอบอาชีพและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน