ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ดร. อัญชลี  รวีโรจน์วิบูลย์  นักวิจัยชำนาญการ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืชผัก จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การผลิตต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 X CA2106)"  คณะนักวิจัยประกอบด้วย อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์  พรพนัช มีกุล  และจุลภาค คุ้นวงศ์  ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
หน้าแรก | รางวัล