ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลดี การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลดี การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาสรีรวิทยาการผลิตพืชผัก จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การผลิตต้นกล้าเร่วหอมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" คณะนักวิจัยประกอบด้วย มณฑา วงศ์มณีโรจน์  รงรอง หอมหวล  สุรัตน์วดี จิวะจินดา  ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์  จงรัก วัชรินทร์รัตน์  และสุลักษณ์ แจ่มจำรัส  ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รางวัลดี การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
หน้าแรก | รางวัล