ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ดร. เนตรชนก  เกียรติ์นนทพัทธ์  นักวิจัยชำนาญการ  สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ด้านการผลิตพืช (ผักและพืชอื่นๆ) จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของ Soil Mate ต่อการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก" คณะนักวิจัยประกอบด้วย เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  ลักขณา เบ็ญจวรรณ์  และชวนพิศ อรุณรังสิกุล  ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ
รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
หน้าแรก | รางวัล