ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560
award60 t
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมนึก พรมแดง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หน่วยวิเคราะห์วิจัย
พฤกษเคมี ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560
ประเภทข้าราชการ กลุ่มงานบริการวิชาการ และคุณสมชาย แกสันเทียะ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.3
หน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์ ประเภทลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน/สนับสนุน/งานช่าง
และเข้ารับรางวัลจากนายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560
รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560
รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560

หน้าแรก | รางวัล