ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประจำปี 2561
รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ และนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561 ด้านวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่
40 ปีขึ้นไป และด้านบริการวิชาการ สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี และได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี จากดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย


หน้าแรก | รางวัล