ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
เครื่องหมักขยะอินทรีย์อัตราเร่งสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน
เครื่องหมักขยะอินทรีย์อัตราเร่ง
ผู้วิจัย ดร. ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ และคณะวิจัย
หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ. นครปฐม
โทร. 034-351-399
จุดเด่นของเทคโนโลยี เครื่องหมักขยะอินทรีย์อัตราเร่งสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเกษตร ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำจัดขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรือน และองค์กรชุมชนที่มีคนอยู่อาศัยจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ตลาดสด หอพัก เป็นต้น โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร เศษผัก/ผลไม้ และเศษใบไม้แห้ง ที่มีอยู่ทั่วไปในบ้านเรือนประชาชน จุดเด่นของเทคโนโลยี คือ สามารถเติมขยะอินทรีย์เข้าระบบได้ทุกวันและทุกเวลาอย่างต่อเนื่อง ภายในถังหมักมีชุดอุปกรณ์ช่วยผสมเพื่อให้เกิดการชักนำอากาศเข้าสู่กอง ทำให้ขยะอินทรีย์เกิดการย่อยสลายเร็ว ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือน้ำชะขยะ (หากทำการควบคุมความชื้นและสัดส่วนของขยะอินทรีย์ในระบบอย่างเหมาะสม) การหมักขยะอินทรีย์ด้วยเครื่องมือนี้จะทำให้ได้ปุ๋ยหมักที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการบำรุงดินหรือใช้เป็นปุ๋ยต้นไม้ได้ภายในระยะเวลา 20-30 วันต่อ 1 รอบการหมัก

สิ่งประดิษฐ์นี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือจูงใจให้ภาคประชาชนร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยในบ้านเรือนหรือองค์กรของตนเอง ซึ่งเป็นการลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ทำให้ได้ “ปุ๋ยหมัก” เพื่อการปรับปรุงดินและเป็นปุ๋ยต้นไม้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การส่งเสริมการใช้งานเครื่องหมักขยะอินทรีย์นี้ให้แพร่หลายในภาคประชาชน จะช่วยลดปริมาณมูลฝอย ชักนำให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะ และทำให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณด้านการบริหารจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการเก็บขนและการกำจัดมูลฝอยลงได้อย่างน้อยร้อยละ 30 อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการย่อยสลายแบบไม่สมบูรณ์ของขยะมูลฝอย อันจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกประการหนึ่ง
  เครื่องหมักขยะอินทรีย์ขนาดเล็ก สำหรับบ้านเรือน

          เครื่องหมักขยะอินทรีย์อัตราเร่ง เครื่องหมักขยะอินทรีย์อัตราเร่ง

เครื่องหมักขยะอินทรีย์ขนาดใหญ่ สำหรับองค์กรชุมชน

          เครื่องหมักขยะอินทรีย์อัตราเร่ง เครื่องหมักขยะอินทรีย์อัตราเร่ง
ดาวน์โหลด 13_18 บทความนี้
13_18 แถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2555 "นักวิจัย มก. ผลิตเครื่องหมักขยะอินทรีย์ สำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน ช่วยลดปริมาณขยะและสภาวะโลกร้อน"
  13_18 เครื่องหมักขยะอินทรีย์ฝีมือ มก. ใช้ได้ทั้งที่บ้านและชุมชน นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 24 ฉบับที่ 529 (15 มิถุนายน 2555)
หน้าแรก | งานวิจัย