ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. รงรอง หอมหวล นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส
และนางสาวรัตนา เอการัมย์ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
จากการส่งผลงานวิจัยเรื่อง เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อร่วมกับกรดซิตริกเพื่อยับยั้งสารสีน้ำตาลในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาแฟ Coffea caneophora (Robusta) ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเคเอกซ์ (KX) ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ


หน้าแรก | รางวัล