ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
วิจัย ดีเอ็นเอ แตงกวา มก. พัฒนา..ต้านราน้ำค้าง
ดร. อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์  นักวิจัยชำนาญการ หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ร่วมกับ รศ. ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินงานวิจัยเรื่อง "การสร้างแตงกวาสายพันธุ์ Double haploid"
แตงกวา ต้านราน้ำค้างแตงกวา ต้านราน้ำค้าง
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 หน้า 7
หน้าแรก | งานวิจัย