ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัล The Best Oral Presentation
รางวัล The Best Oral Presentation - ICFAS 2016 รางวัล The Best Oral Presentation - ICFAS 2016
ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation
จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Susceptibility of a Cloned Cell Line from
Helicoverpa armigera to Homologous Nucleopolyhedrovirus" ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 2016 4th International Conference on Food and Agricultural Sciences (ICFAS 2016)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยมี Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering
Society (APCBEES) เป็นเจ้าภาพ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
หน้าแรก | รางวัล