ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าข้าวสาลีอินทรี 1 เพื่อทำน้ำคั้นใบข้าว
น้ำคั้นใบข้าว
ผู้วิจัย เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์  และชวนพิศ อรุณรังสิกุล
บทคัดย่อ
space100
การศึกษาเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าข้าวสาลีอินทรี 1 เพื่อทำน้ำคั้นใบข้าว โดยใช้วัสดุเพาะ 6 ชนิด คือ แกลบดิบ ขี้เถ้าแกลบ ผ้าขนหนู กระดาษเพาะ ฟองน้ำ และทราย ร่วมกับการให้สารละลายธาตุอาหาร และการใช้น้ำ วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD จำนวน 3 ซ้ำ ดำเนินการทดลองที่แปลงทดลองหน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม ผลการทดลอง พบว่า ต้นกล้าข้าวสาลีอินทรี 1 ที่ให้สารละลายธาตุอาหาร สามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยของลักษณะต่างๆ ได้สูงกว่าการให้น้ำอย่างเดียว และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในลักษณะความสูงต้น น้ำหนักต้นกล้า เปอร์เซ็นต์น้ำคั้น ปริมาณคลอโรฟิล การใช้ขี้เถ้าแกลบร่วมกับสารละลายธาตุอาหาร พบว่า สามารถให้ปริมาณคลอโรฟิลสูงกว่าวัสดุเพาะอื่นๆ การใช้ฟองน้ำร่วมกับการให้สารละลายธาตุอาหารจะให้เปอร์เซ็นต์น้ำคั้นสูงที่สุด ส่วนแกลบดิบร่วมกับการให้สารละลายธาตุอาหารสามารถให้น้ำหนักต้นกล้ามากที่สุด
ดาวน์โหลด โปสเตอร์งานวิจัยนี้
หน้าแรก | งานวิจัย