ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559
สุลักษณ์ แจ่มจำรัส ทัศนีย์ ชัยคงดี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 37 ปี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2559 ดังนี้
นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส  นักวิจัยปฏิบัติการ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ
และ นางสาวทัศนีย์ ชัยคงดี  พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3 หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการพื้นฐาน
และเข้ารับโล่รางวัลจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ณ ห้องเธียเตอร์
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 37 ปี

หน้าแรก | รางวัล