ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ดร. ลักขณา  เบ็ญจวรรณ์ นักวิจัยชำนาญการ หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ทีมวิจัยได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 เรื่อง
"การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม"
จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเข้ารับโล่ห์เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณจาก
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

หน้าแรก | รางวัล