ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ สาขาผัก ระดับชมเชย
รางวัลนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ สาขาผัก ระดับชมเชย
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. อัญชลี รวีโรจน์วิบูล์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ สาขาผัก ระดับชมเชย จากการส่งผลงานวิจัยเรื่อง
การศึกษาวิธีชักนำต้นกะเพรา 4N ในสภาพหลอดทดลองและลักษณะทางสัณฐานวิทยา ในการประชุมวิชาการ
พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี


หน้าแรก | รางวัล