ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิจัย/สร้างสรรค์ผลงาน 36 ปีด้านบริการวิชาการ
รงรอง หอมหวล
ดร. รงรอง หอมหวล นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล
บุคลากรดีเด่นด้านวิจัย/สร้างสรรค์ผลงาน 36 ปีด้านบริการวิชาการ
และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รงรอง หอมหวล รงรอง หอมหวล รงรอง หอมหวล รงรอง หอมหวล รงรอง หอมหวล รงรอง หอมหวล

หน้าแรก | รางวัล