ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2561
รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสายน้ำอ้อย สว่างเมฆ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน/สนับสนุน/งานช่าง และได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ
และประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


หน้าแรก | รางวัล