ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
งานวิจัย

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
coconut
รางวัลชมเชย สาขาพืช
สุดาวรรณ เชยชมศรี
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
สุดาวรรณ เชยชมศรี ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลชมเชย สาขาพืช จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
"โคลนจากเซลล์ไลน์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายและความไวของเซลล์ของเชื้อ
นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส"

ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ
หน้าแรก | รางวัล