ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
โคกกระออม
 
โคกกระออม
ชื่ออื่นๆ: โพออม ลูบลีบเครือ วีวี
ชื่อสามัญ: Ballon vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cardiospermum halicacabum L.
วงศ์: SAPINDACEAE
ลักษณะพฤษศาสตร์: ไม้เถาเลื้อยพันโดยใช้หนวดเกาะกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ไกล้ๆ สามารถเลื้อยไปได้ไกลมากกว่า 10 ม. ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยรูปใบหอก ปลายแหลมโคนมน ขอบใบเป็นจัก ผิวใบทั้งสองด้านมีขนขนาดเล็กสั้นสีขาวเกาะติดกระจายห่าง ดอกออกเป็นช่อ ดอกสมบูรณ์เพศสีขาว ผลรูปสามเหลี่ยมสีเขียวอ่อนผิวเป็นลายเส้น ด้านในกลวง เมื่อสุกผิวผลจะแห้งเป็นสีน้ำตาลและแฟบลง เมล็ดมี 3 เมล็ด ทรงกลม เมื่อแก่สีน้ำตาลดำ
สรรพคุณด้านสมุนไพร:
ใบ แก้หืด ขับปัสสาวะ น้ำคั้นจากใบสด ขับระดู แก้ไอ
เถา แก้ไข้
ดอก ขับประจำเดือน
ผล ตำพอกดับพิษไฟลวก
ทั้งต้น แก้โรคไขข้ออักเสบ
เอกสารอ้างอิง:
1. http://th.wikipedia.org/wiki
2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด.  2544.
รวบรวมโดย: ไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม