ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
กะเม็ง กะเม็ง
 
กะเม็ง
ชื่ออื่นๆ: กะเม็งตัวเมีย หญ้าสับ ฮ่อมเกี่ยว
ชื่อสามัญ: Yerba de tajo
ชื่อวิทยาศาสตร์: Eclipta prostrate Linn.
วงศ์: ASTERACEAEA (COMPOCETAE; COMPOTACEAE)
ลักษณะพฤษศาสตร์: พืชล้มลุกอายุไม่เกิน 1 ปี สูงประมาณ 50 ซม. ลำต้นสีน้ำตาลปนเขียว มีขนสีขาวสั้นตรงเกาะติดเป็นจำนวนมาก ใบเป็นใบเดี่ยว เกาะติดบนกิ่งแบบตรงกันข้าม ก้านใบสั้น ใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน ขนาดความกว้างและยาวประมาณ 1.5x5.5 ซม. ปลายใบแหลม โคนมนแหลม ผิวใบทั้งสองด้านมีขนชนิดเดียวกันกับที่ลำต้นเกาะติดเป็นจำนวนมาก ออกดอกสีขาวเป็นช่อที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง เมล็ดสีดำ
สรรพคุณด้านสมุนไพร:
ใบและราก เป็นยาถ่าย ทำให้อาเจียน
ราก แก้เป็นลมหน้ามืดจากการคลอดบุตร แก้ท้องเฟ้อ บำรุงตับ ม้าม และบำรุงโลหิต
ทั้งต้น แก้มะเร็ง (อาการแผลเรื้องรังเน่าลุกลามรักษายาก) แก้หืด หลอดลมอักเสบ แก้จุกเสียด แก้กลากเกลื้อน เป็นยาฝาดสมาน
น้ำคั้นจากต้น รักษาอาการดีซ่าน
เอกสารอ้างอิง:
1. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.  สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติ.  ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  พิมพ์ที่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).  2538
2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด.  2544
รวบรวมโดย: ไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม