ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
น้ำนมราชสีห์ น้ำนมราชสีห์
 
น้ำนมราชสีห์
ชื่ออื่นๆ: นมราชสีห์ ผักโขมแดง หญ้าน้ำหมึก
ชื่อสามัญ: Garden spurge, Asthma weed, Snake weed
ชื่อวิทยาศาสตร์: Euphobia hirta Linn.
วงศ์: EUPHORBIACEAE
ลักษณะพฤษศาสตร์: ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 30 - 40 ซม. ลำต้นมีขนละเอียดสีน้ำตาลอ่อน มีน้ำยางขาวไหลซึมหากเกิดบาดแผล ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปขอบขนาน ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน กว้าง 1.0 - 1.5 ซม. ยาว 2 - 4 ซม. ดอกแยกเพศ ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ดอกไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก ใบประดับรูปถ้วยสีเขียวเข้ม ผลทรงกลมมี 3 พู เมื่อแก่สีเหลือง ผลแห้งแล้วแตก เมล็ดขนาดเล็กสีน้ำตาลแก่หรือแดง
สรรพคุณด้านสมุนไพร:
ทั้งต้น (แห้ง) ชงกับน้ำร้อนดื่ม ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะแดงหรือขุ่นข้น
ต้น (สด) ต้มน้ำดื่ม เพิ่มน้ำนมและฟอกน้ำนมให้สะอาด ระงับอาการชัก แก้ไอ แก้หืด รักษาบิดมูกเลือด
ราก แก้ไอ หมดสติ ลดไข้ รักษาโรคบิดมีตัว
เอกสารอ้างอิง:
1. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.  สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติ.  ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  พิมพ์ที่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).  2538.
2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด.  2544.
รวบรวมโดย: ไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม