ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
พุดตะแคง
 
พุดตะแคง
ชื่อสามัญ: Lady of the night
ชื่อวิทยาศาสตร์: Brunfelsia americana L.
วงศ์: SOLANACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศอินเดีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีการแตกกิ่งก้านจำนวนมาก ทำให้รูปทรงไม่แน่นอน
ฤดูการออกดอก: เกือบตลอดปี แต่ออกดอกมากช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเย็นๆ ถึงมืด ดอกให้สีสองระยะคือ ช่วงแรกเมื่อดอกเริ่มบานจะมีสีขาว และเมื่อดอกบานเต็มที่จะเริ่มมีสีเหลือง
การขยายพันธุ์:
การตอนกิ่ง เลือกกิ่งขนาดพอเหมาะ สีเปลือกกิ่งเป็นสีน้ำตาลอ่อน ใช้ฮอร์โมนทาเสริมที่รอยตอนด้านบนจะช่วยให้มีการออกรากดีขึ้น และควรตอนในช่วงต้นฤดูฝนจะได้ผลดี
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้หอมขนาดเล็ก ราคาถูก และหอมแรง
ออกดอกได้ดีและมีดอกจำนวนมากในการออกแต่ละครั้ง
ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยเพียง 1 - 2 ตรม. ก็เพียงพอในการปลูกพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้
จากการเก็บข้อมูลในการปลูกที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ 3 ปี ไม่พบการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้
ข้อแนะนำ:
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความต้องการแสงในระดับปานกลางประมาณ 60 - 70% พื้นที่ที่จะปลูกไม่ควรมีแดดจัดตลอดวัน เพราะจะทำให้ใบไม่สวย การออกดอกไม่ดีเท่าที่ควร
มีความต้องการปุ๋ยและน้ำในระดับเหมาะสมตลอดเวลา ปุ๋ยเน้นที่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก
ในปีแรกของการปลูกจะไม่ค่อยออกดอกและมีการแตกกิ่งก้านสาขามาก ควรเลือกกิ่งที่ต้องการไว้ ที่เหลือตัดทิ้งให้หมดจะช่วยให้ต้นโตเร็วขึ้น
รูปแบบของทรงพุ่มต้องมีการควบคุมโดยการตัดแต่งทรงพุ่มอย่างน้อยปีละ 2 - 3 ครั้ง
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ต้องการการดูแลรักษาในระดับปานกลาง
ข้อมูลอื่นๆ:
เหมาะกับการปลูกในพื้นที่แคบ เช่น ตามบ้านจัดสรรต่างๆ
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ.  2546.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กเพรส จำกัด กรุงเทพฯ.  336 หน้า. (153)
2. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (86)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม