ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
ราตรีสวรรค์
 
ราตรีสวรรค์
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cleodendrum calamitosum
วงศ์: VERBENACEAE
ถิ่นกำเนิด: ภูมิภาคอินโดจีน เช่น ไทย พม่า มาเลเซีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มล้มลุกขนาดเล็ก เมื่อออกดอกได้ไม่นานกิ่งจะค่อยๆ แห้งและมีการแตกต้นหรือกิ่งใหม่มาทดแทน
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี แต่ออกดอกมากช่วงปลายฤดูฝน - ต้นฤดูหนาว
เวลาที่ดอกหอม: กลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงเช้าถึงเย็น
การขยายพันธุ์:
นิยมขุดต้นที่แตกจากพื้นดินใกล้ๆ กับต้นใหญ่
การเพาะเมล็ด สามารถทำได้ แต่ที่สวนไม้หอมยังไม่มีการทดลอง หากได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำ และพื้นที่ชายน้ำ
ข้อแนะนำ:
ต้องการแสงแดดปานกลาง จึงจะทำให้มีลำต้นและดอกสวยงาม แต่ก็สามารถปลูกกลางแจ้งได้แต่จะทำให้ใบไม่ค่อยสวยงาม การออกดอกยังดีอยู่แต่ขนาดจะเล็กลง
ขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติหากบริเวณที่ปลูกมีความชื้นเหมาะสม
เมื่อพบต้นที่แห้งตายควรตัดออกเพื่อให้ต้นใหม่เจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่
ข้อมูลอื่นๆ:
ระดับความสำคัญทางเศรษฐกิจยังไม่มี แต่ก็อยากจะให้ช่วยกันปลูกเพื่อการอนุรักษ์ อย่างน้อยก็เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้รู้จักก็ยังดีนะครับ
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ.  2546.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กเพรส จำกัด กรุงเทพฯ.  336 หน้า. (199)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม