ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
พลับพลึงทอง
 
พลับพลึงทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Crinum sp.
วงศ์: AMARYLLIDACEAE
ถิ่นกำเนิด: ยังไม่ทราบแน่ชัด
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก มีหัวใต้ดิน
ฤดูการออกดอก: ช่วงฤดูฝน (พ.ค. - ก.ย.)
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเย็น - เช้า
การขยายพันธุ์:
เพาะเมล็ด
แยกหน่อหรือต้นที่แตกใหม่ (ปีที่ 2 เป็นต้นไป)
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้ราคาถูก
ใบมีสีเหลืองสวยงาม
สามารถปลูกได้ดีทั้งพื้นที่ที่มีความชื้นสูง (ชื้นแฉะ) และพื้นที่ที่มีความชื้นปานกลางได้
ข้อแนะนำ:
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ง่าย หากท่านสนใจพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้ชื้อมาปลูกเพียงต้นเดียวก็พอ
การปลูกพันธุ์ไม้ชนิดนี้ควรเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดตลอดวัน ใบจึงจะมีสีเหลืองสวยงาม การปลูกในพื้นที่มีแสงแดดน้อยไม่เพียงพอ จะทำให้ใบเป็นสีเขียวไม่สวยงามตรงตามพันธุ์ได้
การปลูกให้สวยงามควรปลูกเป็นกอ 3 ต้น ให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน ภายใน 2 ปีจะเป็นกอขนาดใหญ่สวยงาม
ข้อมูลอื่นๆ:
หากพบอาการใบเป็นสีแดงๆ คล้ายๆ น้ำหมาก ควรมีการตัดแต่งใบที่มีลักษณะดังกล่าวออกบ้างจะทำให้สวยงาม
เมื่อพบว่ามีใบแห้งๆ ควรลอกออก จะทำให้ทรงพุ่มสวยงามและมีการเจริญเติบโตดีขึ้น
หมายเหตุ:
เป็นพันธุ์ไม้ที่นิยมในการใช้ประโยชน์ทางการประดับ (ใบมีสีเหลืองสวยงาม) มากกว่าการปลูกเพื่อให้ดอกหอม ความหอมและความสวยงามของดอกเป็นเพียงผลพลอยได้ ผู้ปลูกควรพิจารณาในข้อนี้ก่อน ก่อนตัดสินใจปลูกพันธุ์ไม้ชนิดนี้
เอกสารอ้างอิง:
1. Uamporn Veesommai and Thaya Janjittikul.  PLANT MATERIALS IN THAILAND IN 2001.  640 p. (267)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม