ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
สายหยุดแดง
 
สายหยุดแดง
ชื่ออื่นๆ: กล้วยเครือ (สระบุรี) เครือเขาแกลบ (เลย) สาวหยุด เสลาเพชร (สุราษฏร์ธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Desmos chinensis Lour.
วงศ์: ANNONACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มรอเลื้อย
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมแรงในช่วงอุณหภูมิต่ำ (เย็น - เช้า)
การขยายพันธุ์:
การตอน สายหยุดเป็นพันธุ์ไม้หอมที่ออกรากค่อนข้างช้า ใช้เวลาในการตอน 2 - 3 เดือน มีความจำเป็นที่ต้องใช้ฮอร์โมนในการขยายพันธุ์
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ส่งกลิ่นหอมแรงมาก ออกดอกดก ชนิดหนึ่ง
สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่มีแสงน้อย ต้องการแสงประมาณ 50 - 70%
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ค่อนข้างอดทนต่อสภาพแวดล้อม
สายหยุดยิ่งอายุมากยิ่งออกดอกมาก ขนาดของดอกใหญ่และสีจะเข้มขึ้น
ข้อแนะนำ:
มีความต้องการแสงในระดับปานกลาง พื้นที่ปลูกควรเหมาะกับการเจริญเติบโต
ถึงแม้ว่าสายหยุดจะเป็นพันธุ์ไม้ชนิดรอเลื้อยก็ตาม แต่สามารถปลูกโดยไม่ต้องใช้ที่ยึดเหนี่ยว
ในการปลูกปีแรกไม่ควรตัดแต่ง ปล่อยให้กิ่งทอดไปที่พื้น เมื่อได้ขนาดที่ต้องการจึงเริ่มตัดแต่ง
หมายเหตุ: ในความเห็นของผู้รวบรวมเห็นว่า สายหยุดแดงเป็นสายหยุดที่กลายพันธุ์มาจากสายหยุดธรรมดา จึงยังคงใช้ข้อมูลของสายหยุดธรรมดาไปก่อน หากท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับสายหยุดแดงเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้รวบรวมได้ที่โทร. 087-166-5251 ทุกวัน ทุกเวลาจะขอบพระคุณยิ่ง ผู้รวบรวมจะได้ทำการแก้ไขข้อมูลต่อไป
เอกสารอ้างอิง:
1. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (147)
2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. -- กรุงเทพ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น. 2546. 1,488 หน้า (1,183 )
3. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (187)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม