ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
อรัญญิการ์
 
อรัญญิการ์
ชื่อสามัญ: Glory vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Faradaya splendida F. Muell.
ชื่อพ้อง Faradaya albertisii F.Muell
วงศ์: VERBENACEAE
ถิ่นกำเนิด: Australia
ลักษณะทั่วไป: ไม้เลื้อยขนาดกลาง
ฤดูการออกดอก: ที่สวนไม้หอมฯ พบว่าเริ่มออกดอกปลายฤดูหนาว แต่จากการค้นคว้าจากหนังสือต่างๆ แจ้งว่าออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเช้าและเย็นหลังพระอาทิตย์ตกดินจะส่งกลิ่นหอมแรง
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นไม้หอมเลื้อยราคาถูกมาก
ดูแลรักษาง่าย โตเร็ว ไม่มีโรคและแมลงรบกวน
ดอกหอมมาก และดอกดกมาก
ข้อแนะนำ:
เป็นไม้หอมที่ต้องการแดดจัดตลอดวันจึงจะเจริญเติบโตได้ดี
ต้องการน้ำและปุ๋ยมาก เนื่องจากเป็นไม้หอมที่เจริญเติบโตเร็ว
การปลูกให้เลื้อยขึ้นซุ้มไม่ควรให้ซุ้มสูงมากเกินไป เนื่องจากเป็นไม้เลื้อยหอมที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ต้องมีการตัดแต่งบ่อยครั้ง
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ.  2546.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กเพรส จำกัด กรุงเทพฯ.  336 หน้า. (243)
2. http://keys.trin.org.au/key-server/data/0e0f0504-0103-430d-8004-060d07080d04/media/Html/taxon/Faradaya_splendida.htm
3. http://toptropicals.com/cgi-bin/garden_catalog/cat.cgi?uid=Faradaya_splendida
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม