ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
พุดแสงอุษา
 
พุดแสงอุษา
ชื่อสามัญ: Tahitian gardenia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gardenia taitensis DC.
วงศ์: RUBIACEAE
ถิ่นกำเนิด: พันธุ์ไม้นำเข้าจากต่างประเทศ (Tahiti)
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 2 - 3 ม. ทรงพุ่มกลม (หากไม่มีการตัดแต่ง)
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน
การขยายพันธุ์:
การตอน ออกรากง่ายไม่ต้องใช้ฮอร์โมน ใช้เวลาในการตอน 25 - 45 วัน
การปักชำ ใช้ได้ดีกับกิ่งอ่อน ใช้เวลาในการปักชำ 1 - 1.5 เดือน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกเร็วมาก (ภายหลังการตอนไม่เกิน 3 เดือน)
ใบใหญ่สวยงาม (ปลูกเป็นไม้ประดับใบก็ได้)
ควบคุมการออกดอกได้ด้วยการควบคุมน้ำและปุ๋ยที่เหมาะสม
ข้อแนะนำ:
พันธุ์ไม้หอมในตระกูลพุดส่วนใหญ่ต้องการแสงแดดจัดตลอดวัน ควรปลูกกลางแจ้ง
พุดแสงอุษาต้องการน้ำและปุ๋ยในการเจริญเติบโตจำนวนมาก
ในปีที่ 2 ของการปลูกควรทำการตัดแต่งกิ่งย่อยๆ ออกบ้างจะทำให้ออกดอกใหญ่ขึ้น
ข้อมูลอื่นๆ:
ลำต้น ตากแห้งต้มแก้ไข้ทับระดู ประจำเดือนไม่ปกติ
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ.  2546.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กเพรส จำกัด กรุงเทพฯ.  336 หน้า (161)
2.
http://www.rareflora.com/gardeniata.htm
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม