ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
พลับพลึงตีนเป็ด
 
พลับพลึงตีนเป็ด
ชื่อสามัญ: Spider lily, Giant lily
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hymenocallis littoralis Salisb.
วงศ์: AMARYLLIDACEAE
ถิ่นกำเนิด: พันธุ์ไม้นำเข้าจากต่างประเทศ
ลักษณะทั่วไป: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ต้นสูงประมาณ 50 - 100 ซม.
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี ดอกออกมากช่วงฤดูฝน
เวลาที่ดอกหอม: หอมมากช่วงพลบค่ำ
การขยายพันธุ์:
การแยกกอ กอจะเริ่มแน่นเมื่ออายุ 2 - 3 ปีเป็นต้นไป
การเพาะเมล็ด ที่สวนไม้หอมฯ พบการติดของเมล็ดบ้างแต่ไม่มาก จึงยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกตลอดปี
ปลูกได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่มีแดดรำไรและแดดเต็มวัน
อดทนต่อสภาพแวดล้อม
ข้อแนะนำ:
พลับพลึงทุกชนิดต้องการน้ำมากในการเจริญเติบโต บริเวณที่ควรปลูกคือพื้นที่ชายน้ำ เช่น ริมคลอง หนอง บึง เมื่อตั้งตัวได้แล้วก็ไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่
เมื่อปลูกไปนาน 2 - 3 ปีควรมีการแยกหน่อออกบ้าง
ต้องการดอกมากให้ปลูกกลางแจ้ง
ต้องการใบสวยให้ปลูกที่แดดรำไร
ข้อมูลอื่นๆ:
หัว ใบ และราก รับประทานเข้าไปทำให้อาเจียน ท้องเดิน
ใบ นำเอามาย่างไฟพันแก้ฟกช้ำ บวม เคล็ดขัดยอก ใช้อยู่ไฟหลังคลอด หัว มีรสขม ในอินเดียใช้เป็นยาระบาย ขับเสมหะ รักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดี
มีข้อมูลเบื้องต้นรับรองว่า มีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV
เอกสารอ้างอิง:
1. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (287)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม