ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
เข็มหลวง
 
เข็มหลวง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ixora spectabilis Wall.
วงศ์: RUBIACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศแถบเอเชีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก ใบแคบยาว ทรงพุ่มไม่แน่นอน ต้องมีการควบคุมทรงพุ่มโดยการตัดแต่งบ้างจึงจะได้ทรงพุ่มตามต้องการ
ฤดูการออกดอก: ตลอดปี ออกดอกมากช่วงฤดูฝน (พ.ค. - ส.ค.)
เวลาที่ดอกหอม: เย็น - เช้า
การขยายพันธุ์:
อยู่ระหว่างรอผลการทดลอง (กิ่งยังมีขนาดเล็กเกินไป)
ตอนที่ซื้อมาปลูกใช้วิธีการเสียบยอด ต้นตอที่ใช้เป็นเข็มชมพูชนิดดอกใหญ่ วิธีนี้ต้องใช้ความชำนาญในระดับมืออาชีพ จึงจะได้ผลดี
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกตลอดปี แต่ออกมากช่วงฤดูฝน
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นสูง และมีแสงแดดจัดจึงจะออกดอกได้ดี
เอกสารอ้างอิง:
Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (298)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม